หลักสูตรอบรม เทคนิคการขายและการให้บริการ…ระดับมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักขายมือทองที่องค์กรต้องการ
2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
3. เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า
4. เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำทักษะเทคนิคการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการขายและสร้างศักยภาพพนักงานขายให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
6. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการและเสริมสร้างจุดเด่นในการทำหน้าที่ให้บริการที่ประทับใจ
7. เพื่อให้สามารถสร้างความผูกพันให้ลูกค้าเกิดความรักต่อแบรนด์ของเรา
8. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อและกลับมาซื้อซ้ำรวมทั้งสามารถกระตุ้นยอดขายได้เพิ่มขึ้น

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…การขายและการให้บริการที่เป็นเลิศสู่ความประทับใจ
– ความคาดหวังของลูกค้า
– รู้จักลูกค้าแต่ละประเภทเพื่อการขายและการบริการที่สัมฤทธิ์ผล
– จูนคลื่นความคิด การปรับทัศนคติเพื่อการขายและการบริการที่เป็นเลิศ
2. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
– การมอง และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
– เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร
– การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
– ความคิดเชิงบวกกับการทำงานในอาชีพนักขาย
3. การขายแบบ One Stop Service โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ
– Trust-based selling การขายบนพื้นฐานความไว้วางใจ
– จิตวิญญาณด้านการบริการสำหรับนักขายมืออาชีพ
– บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จของการขาย
– ยุทธวิธีเสริมสร้างบรรยากาศในการขาย
– เทคนิคการเปิดการขายไปสู่การปิดการขาย
4. รู้ซึ้ง “การบริการ (Service)”
– องค์ประกอบของระบบการบริการเป็นเลิศ
– ความหมายที่แท้จริงของ Customer Centricity
– การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ Service Excellence
5. บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร สำหรับนักขายมืออาชีพ
– การเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภายในและภายนอก
– เรียนรู้เกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวในทุกท่วงท่าอิริยาบถทั้ง การยืน การเดิน การนั่ง
– การแนะนำตัวเอง การให้นามบัตร การมอง สีหน้า แววตา
– จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ
– เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ
– เทคนิคการใช้น้ำเสียงและภาษากายในการสื่อสาร
– การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้า

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา
– ละลายพฤติกรรม | ระดมสมอง | workshop
– การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
– สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ