หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ 

ดูกำหนดวันอบรม ที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน CLICK

 

What Is a Professional Secretary?

อยากจะเป็นสุดยอดมือขวาเบอร์หนึ่งผู้บริหาร จะต้องรู้อะไรบ้าง?

ความสำคัญ
ผู้ช่วยผู้บริหาร หรือ เลขานุการ เป็นตำแหน่งงานที่สำคัญยิ่ง เพราะต้องดูแลรับผิดชอบงานในด้านต่างๆของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานที่สำคัญ และส่งผลต่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ช่วยผู้บริหาร หรือ เลขานุการ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ตลอดถึงการบริหารความสัมพันธ์ในการทำงานกับบุคคลทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในองค์กร หรือบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า/ ผู้มาติดต่องานโดยทั่วไป ให้ได้รับความพึงพอใจและงานบรรลุถึงผลสำเร็จตามที่วางไว้ หลักสูตรอบรม “ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ” นี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะเป็นเลขานุการมืออาชีพทำงานได้คล่องตัวเป็นที่รักและไว้วางใจของเจ้านาย มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ของผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ทันยุคทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้งาน และภารกิจต่างๆสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม
Module 1 : ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการคือใคร
• ทำไมต้องมี ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการ
• จากเลขานุการยุคก่อนสู่การเป็นผู้ช่วยผู้บริหารส่วนตัวแบบมืออาชีพ
• ผู้ช่วยผู้บริหารมือขวาเบอร์หนึ่งของเจ้านายต้องรู้อะไรบ้าง ต้องมีทักษะอะไรบ้าง
• เผยเคล็บลับเทคนิคการทำงานจริงเห็นผลไวเป็นที่รัก ไว้วางใจของเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า
• หลักการเรียนรู้เจ้านาย/ผู้บริหาร การเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้บริหาร
• Tips : วิธีปฏิบัติ สำหรับการนัดหมาย เข้าพบผู้บริหาร
• เส้นทางแห่งความสำเร็จ ของผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ
Module 2 : บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ ในการจัดประชุม
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม
• ประเภทของการประชุม
• การเตรียมและจัดประชุม
• การจดบันทึกการประชุม
• การจัดทำรายงานการประชุม
Module 3 : เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ
• การวางโครงสร้างเนื้อหาอย่างเหมาะสม (เทคนิคแผน 4 จุดสำหรับวางโครงงานเขียน)
• หลัก 7’C การใช้ภาษาเพื่อสัมฤทธิ์ผลการสื่อสารเชิงธุรกิจ
• ตัวอย่างเอกสาร Memo จดหมายโต้ตอบภายในองค์กร
Module 4 : การบริหารเวลาให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Effective Time Management)
• 80/20 กฏการทำงานแบบพาเรโต (จัดการงานให้ลุล่วงในเวลาที่สั้นที่สุด)
• วิธีจัดระเบียบแต่ละวันและวิธีวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด
• จัดลำดับความสำคัญของงาน
• Tips การบริหารเวลาให้ประสบความสำเร็จ
Module 5 : ศิลปะในการสื่อสารและการประสานงาน
• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– เรียนรู้คนต่างวัย คนต่าง Gen (แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก เมื่อต้องทำงานกับวัยที่ต่างกัน)
– ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
– เทคนิค 3 องค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารทีดี
– เทคนิคปรับน้ำเสียงสูง-ต่ำ 5 ระดับ เพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล
• การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
– ความคาดหวังของผู้ติดต่อที่ประสานงานด้วย
– ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน
Module 6 : ทักษะการใช้โทรศัพท์
• กลยุทธ์การใช้โทรศัพท์สื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ
• สิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์
Module 7 : การจัดการกับอารมณ์ (Emotion Quotient)
• การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์
• IQ + EQ = Success
• แนวทางการจัดการอารมณ์ความรู้สึก
• ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
Module 8 : การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality improvement
• การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
• ความประทับใจเมื่อแรกเห็น (First Impression)
• การแต่งกายดีส่งเสริมภาพลักษณ์ภายนอก
• ท่วงท่าอิริยาบถที่งดงาม
• บุคลิกขั้นพื้นฐาน (ภายนอก /ภายใน) สำหรับ ผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ
• มารยาททางสังคม ปรับตัวได้เมื่อเข้าสังคม

เรียนรู้เจ้านาย/ผู้บริหาร
เพื่อปรับตัวให้เป็นมือขวาเบอร์หนึ่ง

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

ดูกำหนดวันอบรม ที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน CLICK