หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ ,Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ 

วิทยากรอบรมโดย ผศ.ดร.นิภาพร  เมืองจันทร์  และ   อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์

Public Training Online ผ่าน ZOOM :  วันที่ 29 เมษายน  2567 เวลา 9.00- 16.00 น.

Public Training Onsite จัดที่โรงแรม: วันที่ 15 กรกฎาคม  2567 เวลา 9.00- 16.00 น.
สถานที่จัดอบรม โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) *สถานที่อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

What Is a Professional Secretary?

อยากจะเป็นสุดยอดมือขวาเบอร์หนึ่งผู้บริหาร จะต้องรู้อะไรบ้าง?

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ผู้ช่วยผู้บริหาร หรือ เลขานุการ เป็นตำแหน่งงานที่สำคัญยิ่ง เพราะต้องดูแลรับผิดชอบงานในด้านต่างๆของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานที่สำคัญ และส่งผลต่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ช่วยผู้บริหาร หรือ เลขานุการ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ตลอดถึงการบริหารความสัมพันธ์ในการทำงานกับบุคคลทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในองค์กร หรือบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า/ ผู้มาติดต่องานโดยทั่วไป ให้ได้รับความพึงพอใจและงานบรรลุถึงผลสำเร็จตามที่วางไว้ หลักสูตรอบรม “ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ” นี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะเป็นเลขานุการมืออาชีพทำงานได้คล่องตัวเป็นที่รักและไว้วางใจของเจ้านาย มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ของผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ทันยุคทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้งาน และภารกิจต่างๆสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม
Module 1 : ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการคือใคร
• ทำไมต้องมี ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการ
• จากเลขานุการยุคก่อนสู่การเป็นผู้ช่วยผู้บริหารส่วนตัวแบบมืออาชีพ
• ผู้ช่วยผู้บริหารมือขวาเบอร์หนึ่งของเจ้านายต้องรู้อะไรบ้าง ต้องมีทักษะอะไรบ้าง
• เผยเคล็บลับเทคนิคการทำงานจริงเห็นผลไวเป็นที่รัก ไว้วางใจของเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า
• หลักการเรียนรู้เจ้านาย/ผู้บริหาร การเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้บริหาร
• Tips : วิธีปฏิบัติ สำหรับการนัดหมาย เข้าพบผู้บริหาร
• เส้นทางแห่งความสำเร็จ ของผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ
Module 2 : บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ ในการจัดประชุม
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม
• ประเภทของการประชุม
• การเตรียมและจัดประชุม
• การจดบันทึกการประชุม
• การจัดทำรายงานการประชุม
Module 3 : เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ
• การวางโครงสร้างเนื้อหาอย่างเหมาะสม (เทคนิคแผน 4 จุดสำหรับวางโครงงานเขียน)
• หลัก 7’C การใช้ภาษาเพื่อสัมฤทธิ์ผลการสื่อสารเชิงธุรกิจ
• ตัวอย่างเอกสาร Memo จดหมายโต้ตอบภายในองค์กร
Module 4 : การบริหารเวลาให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Effective Time Management)
• 80/20 กฏการทำงานแบบพาเรโต (จัดการงานให้ลุล่วงในเวลาที่สั้นที่สุด)
• วิธีจัดระเบียบแต่ละวันและวิธีวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด
• จัดลำดับความสำคัญของงาน
• Tips การบริหารเวลาให้ประสบความสำเร็จ
Module 5 : ศิลปะในการสื่อสารและการประสานงาน
• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– เรียนรู้คนต่างวัย คนต่าง Gen (แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก เมื่อต้องทำงานกับวัยที่ต่างกัน)
– ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
– เทคนิค 3 องค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารทีดี
– เทคนิคปรับน้ำเสียงสูง-ต่ำ 5 ระดับ เพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล
• การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
– ความคาดหวังของผู้ติดต่อที่ประสานงานด้วย
– ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน
Module 6 : ทักษะการใช้โทรศัพท์
• กลยุทธ์การใช้โทรศัพท์สื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ
• สิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์
Module 7 : การจัดการกับอารมณ์ (Emotion Quotient)
• การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์
• IQ + EQ = Success
• แนวทางการจัดการอารมณ์ความรู้สึก
• ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
Module 8 : การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality improvement
• การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
• ความประทับใจเมื่อแรกเห็น (First Impression)
• การแต่งกายดีส่งเสริมภาพลักษณ์ภายนอก
• ท่วงท่าอิริยาบถที่งดงาม
• บุคลิกขั้นพื้นฐาน (ภายนอก /ภายใน) สำหรับ ผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ
• มารยาททางสังคม ปรับตัวได้เมื่อเข้าสังคม

เรียนรู้เจ้านาย/ผู้บริหาร
เพื่อปรับตัวให้เป็นมือขวาเบอร์หนึ่ง

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– กิจกรรมประกอบการอบรม ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง


อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

1. กรณีอบรมแบบออนไลน์สดผ่าน ZOOM

 • อัตราค่าอบรมปกติ
  อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
 • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
  รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
  อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้ (กรณีอบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM)
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรมแบบ Online

    สำรองที่นั่งอบรมแบบ Online

⇒   หลักสูตรอบรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ..Click

 


2. กรณีอบรมแบบ Onsite จัดอบรมที่โรงแรม

 • อัตราค่าอบรมปกติ
  อัตราค่าอบรม : = 5,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
 • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน
  รับส่วนลด 5% จาก 5,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
  อัตราค่าอบรม : = 5,605 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
อัตราค่าบริการดังกล่าว รวม เอกสารประกอบการอบรม วุฒิบัตร อาหารว่าง ชา กาแฟ (2 เบรก) และอาหารกลางวันรับประทานที่โรงแรมเรียบร้อยแล้ว

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรมแบบ Onsite

    สำรองที่นั่งอบรมแบบ Onsite

 


การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com


⇒   หลักสูตรอบรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ..Click