หลักสูตรอบรม จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Saving energy and environment awareness)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
องค์กรใดก็ตามที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน องค์กรนั้นจะเกิดการอนุรักษ์และใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่องยั่งยืน ดังนั้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” จะเป็นการฝึกอบรมที่ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงขั้นตอนวิธีการในการสร้างจิตสำนึกอย่างเป็นระบบและง่ายในการนำไปใช้ กรณีตัวอย่าง วิดีโอกรณีศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการระดมสมองในการจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นแก่องค์ได้
หลักสูตรอบรมนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งต่อองค์กร ประเทศชาติ และต่อสภาวะแวดล้อมของโลกเราได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อผลกระทบของการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม
1. จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน
• แหล่งที่มาของพลังงาน
• พลังงานสำคัญอย่างไร
• การใช้พลังงานของโลกและประเทศไทยในปัจจุบัน
• พลังงานทดแทนในอนาคต
• จิตสำนึกและกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
2. ผลกระทบจากการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม
• ภาวะโลกร้อน ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
• ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• ผลกระทบด้านสภาวะอากาศของโลกและสิ่งแวดล้อม
• ปัญหาของกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
• แนวทางและวิธีการประหยัดพลังงาน
• ทัศนะคติเดิมๆที่ไม่ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. การอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ
• ระบบแสงสว่าง
• ระบบการปรับอากาศ
• ระบบการอัดอากาศ
• ระบบมอเตอร์
• การอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน
4. ตัวอย่างความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน
5. แนวโน้มสถานการณ์ของการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต

ลักษณะรูปแบบการอบรม
• การบรรยาย 40 %
• เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
• กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง
• ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
• ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องการใช้พลังงานและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น