หลักสูตรอบรม บุคลิกภาพ / ทักษะ ศิลปะ การสื่อสารนักขายมืออาชีพ

Personality & Communication skills for Successful Sales Professionals

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องบุคลิกภาพและการสื่อสารของนักขายมืออาชีพ สามารถนำไปพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสาร ของพนักงานขายอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถสร้างความโดดเด่นสู่สายตาลูกค้าและบุคคลภายนอกที่ได้เข้ามาพบปะพูดคุยทางธุรกิจหรือการนำเสนอขายสินค้าต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายและสร้างความประทับใจที่ดี อีกทั้งเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรและความก้าวหน้าในอาชีพการงานของนักขายยิ่งขึ้นต่อไป

โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…นักขายมืออาชีพ
– คุณสมบัตินักขายมืออาชีพ
– ปัจจัยแห่งความล้มเหลว
– นักขายที่ลูกค้าไม่ปรารถนา
– องค์ประกอบในตัวพนักงานขายที่จะสร้างความสำเร็จ
2. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักขาย
– ความหมายบุคลิกภาพ
– ทักษะ ศิลปะ และกลวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ กิริยา มารยาท เพื่อสร้างความประทับใจ
– แนวทางการพัฒนาบุคลิภาพภายนอก
– วิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพด้านการปรับปรุงตนเอง
– หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ
3. ทักษะและศิลปะการสื่อสารกับลูกค้าให้ประทับใจและสัมฤทธิ์ผล
– สัมพันธภาพกับการสื่อสาร
– เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด
– ศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
– กลยุทธ์สร้างบรรยากาศที่ดี
– กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง
– กลยุทธ์ในการตอบคำถาม

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ยกตัวอย่าง
– ชมวีดีทัศน์
– กิจกรรมภาคปฎิบัติและการทำ Workshop