sale02

บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการพัฒนาทีมขาย
Business Strategy and
Salesforce Development Consulting Service

 

ลักษณะของบริการ
เป็นการให้บริการด้านการเป็น “ที่ปรึกษา” (Executive Consultant) เพื่อร่วมวางแผน เสนอแนวคิดพัฒนาระบบงาน และร่วมกำหนดแผนการดำเนินด้านการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ โดยจะทำงาน ประสานกับผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ซึ่งบริการดังกล่าวอาจจะครอบคลุมไปถึงการออกแบบวิธีดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆในองค์กร เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ตามแต่กรณีซึ่งได้ทำการตกลงกันไว้ล่วงหน้า หรือเป็นครั้งๆไป

ขอบเขตความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของ “ที่ปรึกษา” ครอบคลุมไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบงาน การพัฒนากลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรด้านการขาย และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดของความรับผิดชอบตามตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ( Key Performance Indicators – KPI) ดังต่อไปนี้
1. ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาด
2. ร่วมศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจ
3. ร่วมศึกษาความต้องการของผู้บริโภค
4. ร่วมพัฒนาระบบงานการขาย
5. ร่วมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
6. ร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการขายและการตลาด
7. ศึกษาและสร้างความเป็นไปได้ในตลาดใหม่
8. ศึกษาและพัฒนาช่องทางการตลาดแบบใหม่
9. ศึกษากลยุทธ์ในช่องทางการจัดจำหน่าย
10. ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ

วิธีการดำเนินการ
บริการของที่ปรึกษาจะครอบคลุมตั้งแตการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ การวางแผน การดำเนินการตามแผน และการนำเสนอแผนต่อลูกค้า ฯลฯ พร้อมทั้งฝึกอบรมพัฒนาทีมขาย ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิสำหรับโครงการทได้รับมอบหมาย
2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิสำหรับโครงการที่ได้รับมอบหมาย
3. วางแผนการดำเนินงาน ด้านการขาย และกลยุทธ์ธุรกิจ
4. ให้คำปรึกษา และออกความเห็น ทางโทรศัพท์
5. ให้คำปรึกษา และออกความเห็น ทางอีเมล
6. ร่วมประชุม ให้คำปรึกษา และออกความเห็น ที่สำนักงานของลูกค้า
(เดือนละ 1-2 ครั้ง โดยจะกำหนดวันร่วมกันตามความเหมาะสม)
7. สรุปความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
8. ประเมินผล ทบทวนการดำเนิน และเสนอแนวทางแก้ไข สำหรับแผนงานที่ได้ดำเนินการไป
9. วางแผนการพัฒนาทีมขาย การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษากับทีมขาย

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-7895644 , 095-3691591
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com