จริยธรรมสำหรับพนักงานขายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
Sales Ethics for a successful sustainable business

ความเป็นมาและหลักการ
การดำเนินธุรกิจในปัจจบันมีการแข่งขันการอย่างสูง การมุ่งผลกำไรที่สูงสุดและพยายามมีต้นทุนให้ต่ำที่สุดอาจจะเป็นเป็นเป้าหมายทั่วไปของการทำธุรกิจ แต่ในสภาพตลาดแบบปัจจุบัน ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน การแข่งขันแบบปัจจุบัน หลายธุรกิจเริ่มตระหนักดีว่าการมุ่งเน้นกำไรสูงสุดอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวหรือคำตอบที่ดีที่สุดของการดำเนินธุรกิจอีกต่อไปแล้ว
ธุรกิจที่มีกำไร ลูกค้าพึงพอใจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และโลกที่เราอยู่อาศัย กลับกลายเป็นคำตอบใหม่ที่องค์กรธุรกิจสมัยใหม่อยากจะไปให้ถึง การบริหารการขาย การบริหารลูกค้า การบริหารต้นทุน ฯลฯ ยังเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรยังต้องทำ แต่เป้าหมายใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือการสร้างจริยธรรม การสร้างการตระหนักรับผิดชอบ และการให้บริการด้วยใจที่มีหลักธรรม กลายเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จอันยั่งยืนของธุรกิจอย่างน่าประหลาดใจ การมีจริยธรรมที่ดีจะทำให้พนักงานขาย เข้าใจเรื่องความใส่ใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อตนเอง และต่อบริษัท ซึ่งการปลูกฝังเรื่องจริยธรรมและหลักธรรมสำหรับพนักงานขายนั้น จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่พาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม
ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่ผลต่อความสำเร็จอันยั่งยืนของธุรกิจ โดยปลูกฝังให้มีความตระหนักและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการสร้างคุณภาพจริยธรรม ตลอดจนการนำหลักธรรมมาเป็นพื้นฐานในการทำงาน

โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการอบรม
1. จริยธรรมทางธุรกิจ และ จริยธรรมทางการขาย
– ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
– ความรับผิดชอบต่อสังคม
– ความรับผิดชอบต่อองค์กร
2. ประสิทธิภาพทางธุรกิจและการยั่งยืนของธุรกิจ
– ความคาดหวังของลูกค้า
– การทำความเข้าใจกับลูกค้าและความต้องการ
– ความต้องการของสังคม
– ประสิทธิภาพและความยั่งยืน
3. หลักจริยธรรมสำหรับงานด้านการขาย
– มุ่งผลกำไรหรือมุ่งจริยธรรม
– จากการมุ่งสินค้าสู่การมุ่งลูกค้าและการมุ่งคุณค่าจริยธรรม
– ใบสั่งซื้อหรือการส่งมอบคุณค่า
4. จากจริยธรรมสู่ประสิทธิภาพและความยั่งยืน
– ความรับผิดชอบต่อสังคมกับจริยธรรมการขาย
– จากจริยธรรมสู่ประสิทธิภาพและความยั่งยืน
– องค์กรในอุดมคติสำหรับทศวรรตต่อไป