อบรมหลักสูตร เทคนิคและเครื่องมือ เพื่อควบคุมบรรยากาศทางการขาย สู่ชัยชนะ 

Successful Techniques for Managing the Sales Atmosphere

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความเป็นมาและหลักการ
การขายเป็นหัวใจของธุรกิจเป็นที่มาของรายได้หลักของกิจการ ไม่ว่ายุคใดสมัยใดการขายเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และทิศทางการปรับตัวทางการตลาดของโลกเปลี่ยนไป ทำให้การขายไม่ง่ายเหมือนเดิม ต่างจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ การวางแผน และกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กันทางธุรกิจ การพยายามสร้างจุดขายและเคล็ดลับการขายใหม่ๆเป็นสิ่งที่องค์กรต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เทคนิคการสร้างบรรยากาศทางการขายถือเป็นกลยุทธ์ชั้นสูงอันหนึ่งที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ผู้บริหารงานขายทุกระดับจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงเทคนิคการสร้างและควบคุมบรรยากาศทางการขาย เพื่อการันตีประสิทธิภาพของการขาย ในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทำให้นักขายจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการประเมินสถานการณ์ความต้องการของลูกค้า การสร้างบรรยากาศและควบคุมบรรยากาศทางการขายที่ดีที่ถูกต้อง จะเป็นหัวใจอันหนึ่งของนักขายที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การอบรม
ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางการขาย บรรยากาศทางการขาย เพื่อให้สามารถจัดการและควบคุมบรรยากาศทางการขายได้ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการบริหารบรรยากาศทางการขายเพื่อประสบความสำเร็จและเอาชนะทางการขายได้

โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการอบรม
1. สภาพแวดล้อมทางการขาย
– สภาพตลาดในปัจจุบัน
– ความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่
– สภาพการแข่งขันในทศวรรษนี้
– ทำความเข้าใจกับบรรยากาศทางการขาย
2. บรรยากาศทางการขายกับการควบคุม
– บรรยากาศก่อนเริ่มการขาย
– บรรยากาศระหว่างการขาย
– บรรยากาศหลังการขาย
– การอ่านจังหวะและบรรยากาศทางการขาย
3. เทคนิคการควบคุมบริหารบรรยากาศทางการขาย
– บรรยากาศรอบตัวลูกค้า
– บรรยากาศรอบการแข่งขัน
– บรรยากาศความคาดหวังในองค์กร
– บรรยากาศกับความสัมพันธ์ของลูกค้า
4. เครื่องมือสำหรับการสร้างบรรยากาศทางการขาย
– Sales Insight การมองทะลุระบบการขาย
– Customer Relationship Management & Customer Experience บริหารความสัมพันธ์
– การใช้เครื่องมือทางการตลาดและเทคโนโลยี สำหรับผู้บริหารงานขาย