อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันภายใต้เศรษฐกิจยุค 4.0

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางการขาย การตลาด และเศรษฐกิจยุค 4.0
2. เพื่อให้สามารถมองทะลุและวางแผนงานด้านการขายและการตลาดได้เป็นอย่างดี
3. เพื่อให้สามารถจัดการกับความต้องการของลูกค้าและตอบสนองได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้สามารถประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ
5. เพื่อให้สามารถนำศักยภาพที่เป็นจุดเด่นออกมาใช้ในการสร้างโอกาสทางการขายให้เหมาะกับ Style ของตัวเอง
6. เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม วิธีการ เทคนิค หลักคิด และเคล็ดลับต่างๆ ให้นำไปปรับใช้ในการทำงานด้านการขาย การตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ภายใต้เศรษฐกิจยุค 4.0
7. เพื่อทราบเทคนิคการรับมือ ,การแก้ปัญหา และจัดการ เมื่อลูกค้าไม่พอใจให้มีประสิทธิภาพ
8. เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพในการเป็นนักขาย นักการตลาด ที่ประสบความสำเร็จ

หัวข้อการอบรม
1. Warm up…นักขายและนักการตลาดมืออาชีพยุค 4.0
– การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
– ความคิดเชิงบวกกับการทำงานในอาชีพนักขายนักการตลาด
2. สภาพแวดล้อมทางการตลาด การขาย เศรษฐกิจ และความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่
– สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการขายในยุคปัจจุบัน
– ความต้องการของลูกค้าในยุคนี้ และการเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคปัจจุบัน
3. กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ ยุค 4.0
– เทคนิคการสร้างแผนการตลาด
– การวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่หลุด ตาม Budget และความสามารถของบุคลากร
– การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างไรให้โดนและตรง
– การสร้างความโดดเด่น คมชัด จนคู่แข่งแตะต้องไม่ได้ (knockout อยู่หมัด)
4. กลยุทธ์ทางการขายสมัยใหม่ ยุค 4.0
– การสื่อสาร บุคลิกภาพ และการเสริมสร้างภาพลักษณ์
– เทคนิคการขายแบบ One Stop Service โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ
– Trust-based selling การขายบนพื้นฐานความไว้วางใจ
– ยุทธวิธีเสริมสร้างบรรยากาศในการขาย
– Elevator Pitch เทคนิคการนำเสนองานขายแบบสายฟ้าฟาด (พูดไม่เกิน 30-45 วินาที)
5. เทคนิคการรับมือ ,แก้ปัญหา และจัดการ เมื่อลูกค้าไม่พอใจที่มีประสิทธิภาพ ยุค 4.0
– การแก้ปัญหาระยะยาว , การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ ขั้นตอนการแก้ปัญหา (Customer Handling)
– เทคนิคการแก้ไข ความทรงจำ ประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้า (Customer Experience)
– Trust – การสร้างความไว้วางใจ
– เทคนิควิธีการแก้ปัญหาของลูกค้าหรือข้อร้องเรียน และทำให้ลูกค้ารู้สึกชื่นชมในทันที