หลักสูตรอบรม ปิดการขายด้วยกลยุทธ์การบริหารความต้องการของลูกค้

Closing Sales with Effective Customer Need Management

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความเป็นมาและหลักการ
หัวใจของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารความต้องการของลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่การทำความเข้าใจกับความต้องการ การจัดการกับความต้องการ และการบริหารความต้องการ องค์กรธุรกิจใดที่รู้จักเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของลูกค้าตนเองจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ปัจจุบันความต้องการของลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน เหตุเพราะสภาพตลาดเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า และการแข่งขันรุนแรงขึ้นทำให้นักขายจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตามให้ทันความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านั้นให้ได้ กลยุทธ์การขายลูกค้าสมัยใหม่ จะเน้นเทคนิคการขายที่มุ่งศึกษาและทำความเข้าใจกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าองค์กรอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งเป็นการประเมินสถานการณ์ความต้องการในอนาคตของลูกค้า การผสมผสานการนำเสนองานขายและการวางกลยุทธ์การขาย จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างการขายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์การอบรม
ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในหลากหลายระดับ Customer Requirement, Customer Want, Customer Need, Customer Pain รวมถึงความคาดหวังของลูกค้า Customer Expectation เพื่อให้สามารถจัดการกับความต้องการต่างๆเหล่านั้น พร้อมทั้งสามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารลูกค้า และเอาชนะการขายได้ ให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดและการวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถวางแผนงานในการจัดการด้านการขาย ตลอดจนสร้างทักษะการเป็นนักขายและนักบริหารลูกค้าสมัยใหม่ ที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพและการแข่งขัน ตลอดจนสร้างทักษะการเป็นนักบริหารงานขายที่ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพและสามารถจัดการกับความต้องการของลูกค้า และตอบสนองได้อย่างถูกต้อง มีแผนการ และกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการอบรม
1. ประเภทของลูกค้าและตัวแบบความต้องการของลูกค้า
– ประเภทของลูกค้าและการบริหารลูกค้า
– สภาพแวดล้อมของลูกค้าและการจัดการ
– ความต้องการและตัวแบบความต้องการของลูกค้า
2. ระดับของความต้องการของลูกค้าและความคาดหวังของลูกค้า
– Customer Requirement
– Customer Want
– Customer Need
– Customer Pain
– Customer Expectation
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง Customer Need กับ Customer Relationship
– Customer Need Management
– Customer Relationship Management
– การสร้างสะพานเชื่อมความต้องการลูกค้ากับข้อเสนอเพื่อปิดการขาย
4. เคล็ดวิชาปิดการขาย และเอาชนะความต้องการของลูกค้า
– Customer Need and Modern Selling Strategy
– Customer Need and Strategy for Closing Sales