อบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าตอบแทน ที่ทรงประสิทธิภาพ

Public Training Online สด ผ่าน zoom : อบรมวันที่ 21 สิงหาคม  2567 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากร โดย อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์ 

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ดังนั้นการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่การออกแบโครงสร้างค่าจ้างและบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ชั้นสูง จึงทำให้นักบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง
การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของบริษัทที่จะใช้ในการ บริหารและควบคุมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แต่ปัญหาในทางปฏิบัติ คือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหลาย ๆ แห่งยังคงสับสนและไม่เข้าใจถึงวิธีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนที่ถูกต้อง รวมถึงยังไม่เข้าใจแนวทางในการบริหารโครงสร้างเงินเดือนที่ออกแบบไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงทำให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนในภาพรวมไม่ส่งผลต่อการดึงดูดและรักษาพนักงาน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. สามารถวิเคราะห์ค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อมาตรการในการจูงใจพนักงาน
2. สามารถประเมินค่างานของตำแหน่งต่าง ๆ
3. ออกแบบโครงสร้างเงินเดือนในเบื้องต้น ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง

หัวข้อการอบรม
1. โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ทำไมต้องทำโครงสร้างเงินเดือน
2. วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจปัจจัยแวดล้อมโครงสร้างองค์กร และ Job Analysis & Job Description ของตำแหน่งงานต่าง ๆ
3. แนวคิดและความหมายของค่าตอบแทน และการจ่ายตามตำแหน่ง จ่ายตามตัวคน และจ่ายตามความสำเร็จ
4. หลักการบริหารค่าตอบแทน
5. ขั้นตอนการทำโครงสร้างเงินเดือน
– การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
6. การประเมินค่างานโดยวิธีเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pair Comparison)
7. หลักการคำนวณกระบอกค่าจ้าง
8. การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure Designed)
9. เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
– แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
– การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ต้น”
– การบริหารจัดการ “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน
– ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” เพื่อไม่ให้เงินเดือน “คนใหม่” สูงกว่าเงินเดือนคนเก่า
10. การประเมินค่างาน (Job Evaluation) วิธีการประเมินค่างาน 4 รูปแบบ
– การจัดลำดับงาน (Job Ranking)
– การจำแนกกลุ่มงาน (Job Classification)
– การเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Job Comparison)
– การวัดค่าปัจจัย (Point Factor)

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก พร้อมตัวอย่าง /กรณีศึกษา
• กิจกรรมประกอบให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com

   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม