อบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของ จป.หัวหน้างาน สู่มืออาชีพ

Public Training Online: อบรมวันที่  2 มีนาคม  2565 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training ส่ง ID Password สำหรับเข้าห้องอบรมออนไลน์
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง 
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญ
ทุกองค์กรเมื่อส่งบุคลากรเข้าอบรม จป.หัวหน้างาน แล้ว ก็ย่อมคาดหวังว่า จป.หัวหน้างาน จะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานด้านการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน และบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายในงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ผู้เป็น จป.หัวหน้างาน ในปัจจุบันมักไม่ค่อยมีบทบาทการทำงานในองค์กรมากนัก บางครั้งอาจไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ว่าควรทำอะไร อย่างไรต่อไป หลักสูตรนี้จะทำให้ จป.หัวหน้างาน มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานที่มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สามารถเพิ่มคุณค่าในงานความปลอดภัยในการทำงานให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ จป.หัวหน้างาน ต่อองค์กรและการเพิ่มศักยภาพการทำงาน
2. ให้รู้ เข้าใจกระบวนการการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน และเทคนิคในการทำงาน จป.หัวหน้างาน แบบมืออาชีพ
3. ให้มีทักษะในการปฏิบัติการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

หัวข้อการอบรม
1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ จป.หัวหน้างาน ยุคใหม่ ในการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน และการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
2. กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพการทำงานของ จป.หัวหน้างาน
– ความคาดหวังของผู้บริหาร และการบริหารผลการปฏิบัติงานของ จป.หัวหน้างาน
– ภาวะผู้นำของ จป.หัวหน้างาน การสร้างความไว้วางใจและการกระตุ้นจูงใจ
– เทคนิคการสื่อสารและประสานงานสำหรับ จป.หัวหน้างาน
– การทำงานเป็นทีม และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน
3. เทคนิคการพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของ จป.หัวหน้างาน แบบมืออาชีพ
3.1 การส่งเสริมและบริหารป้องกันความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน
– การเป็นทีมงานจัดทำแผนการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
– เทคนิคการกำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานปฏิบัติตามกฏข้อบังคับ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยในการทำงาน
– เทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิผล
– เพิ่มประสิทธิภาพการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงาน
– การบริหารความเสี่ยง(Risk Management) หรืออุบัติเหตุ อันตราย ในงานของหน่วยงาน
3.2 การบริหารการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน
– เทคนิคการตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ปลอดภัย
– แนวทางการกำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้าง
– การจัดทำรายงานผลการตรวจความปลอดภัยในการทำงานให้รวดเร็วถูกต้อง
– เทคนิคการประสานงานแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 การจัดการสอบสวน ป้องกันและลดอุบัติเหตุซ้ำ
– เทคนิคการควบคุมและดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุให้รวดเร็วถูกต้อง
– การรายงานผลและแจ้งข่าวการเกิดอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ
– เทคนิคการวางแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
3.4 การเป็นทีมงานซ้อมดับเพลิงและอพยพ
– แนวทางการวางแผนการซ้อมดับเพลิงและอพยพที่มีประสิทธิภาพ
– เทคนิคการสื่อสาร ประสานงานซ้อมดับเพลิงและอพยพ
– การสรุปผลและจัดทำรายงานผลซ้อมดับเพลิงและอพยพ
4. การจัดทำและนำเสนอแผนปฏิบัติการบริหารความปลอดภัยในการทำงานของ จป.หัวหน้างาน

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง การปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
– จป. หัวหน้างาน หรือ ผู้เตรียมตัวเป็น จป. หัวหน้างาน
– ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้ทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
– ผู้สนใจเรื่องการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน ในภาคปฏิบัติ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
มีความเข้าใจ ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ จป.หัวหน้างาน ที่มีต่อองค์กร การเพิ่มศักยภาพการทำงาน การบริหารความปลอดภัยในการทำงาน เทคนิคในการทำงานของ จป.หัวหน้างาน แบบมืออาชีพ และมีทักษะในการปฏิบัติการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้

1. โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join
2. ไลน์ไอดี ผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับดึงเข้ากลุ่ม เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร การส่ง ID Password เพื่อเข้าห้องอบรมออนไลน์ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆค่ะ

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมจัดส่งให้ทางอีเมล หรือทางไลน์ก่อนวันอบรม
2. วุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางไปรษณีย์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ info@vickktraining.com หรือ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม