หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การปรับลดค่า RPN ด้วยกิจกรรม QCC
(Strategies RPN Reducing by QCC Activities)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน้นด้านคุณภาพ สินค้าหรือ บริการที่สูง การลดต้นทุน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละกลุ่มได้กำหนดมาตรฐานระดับ บริหารคุณภาพขึ้นมา ซึ่งระบบ ISO/TS 16949 เป็นมาตรฐานที่กำหนด เผยแพร่และประยุกต์ในใน โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการใช้ FMEA เป็นข้อกำหนดหนึ่งในระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ ดังนั้น การใช้ FMEA จะเป็น ประโยชน์ในการลดต้นทุนของเสีย และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการรับประกันคุณภาพ กิจกรรมการลดค่า RPN (Risk Priority Number) จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่องค์กรจำนวนมากไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเท่าที่ควรจึงส่งผลให้ ส่งผลทำให้การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตไม่ได้รับการแก้ไขและไม่เป็นรูปธรรม กิจกรรม QCC จึงเข้ามามีบทบาทเพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ค่า RPN
2. เข้าใจการดำเนินการกิจกรรม QCC
3. สามารถบูรณาการ กิจกรรมการลดค่า RPN และกิจกรรม QCC เข้าด้วยกันได้

หัวข้อการอบรม
• ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
• วัตถุประสงค์และความหมายของ FMEA
• ประโยชน์ของการนำ FMEA ไปใช้ในการปรับปรุงภายในโรงงาน
• ประเภทของ FMEA
• ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ
• เกณฑ์การประเมินและให้คะแนนของค่าความรุนแรง, โอกาสเกิด และการตรวจจับ
• แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)
• การนำเทคนิค FMEA ไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อลดข้อบกพร่องในระยะยาว
• เทคนิคการวิเคราะห์ค่า RPN
• ความสำคัญของ FMEA กับอุตสาหกรรม
• หลักการพื้นฐานของ QCC
• แนวคิดพื้นฐาน สู่การดำเนินการ QCC
• กลไก สู่การดำเนินการ QCC
• เครื่องมือที่ใช้ในการทำ QCC
• ขั้นตอนการทำกิจกรรม QCC
– ขั้นตอนการทำ QCC กับ FME (RPN)
• เทคนิคการบูรณาการ ค่า RPN (FMEA) กับ กิจกรรม QCC
• สรุปผลและติดตามผล

ลักษณะการอบรม :

โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง
2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม