หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น
หลักสูตรอบรมนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในทุกระดับและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคระห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
• การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
• ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร
• การหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ รู้จักการใช้ QC 7 Tools
• กระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
• เกี่ยวกับปัญหา และการตัดสินใจ
– ปัญหา คืออะไร / สาเหตุหลักของปัญหา
– การตัดสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสินใจ
• กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
– การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
– การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)
– การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหา (Decision Making)
– การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)
– การตรวจสอบ (Monitoring Phase)
• เครื่องมือในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
– Cause and Effect Analysis (CE analysis)
– Why-Why Analysis
• แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการอบรม
• การบรรยาย กรณีศึกษา Workshop และการนำเสนอผลงาน , ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม