หลักสูตรอบรม การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน
ดังนั้นการทำงานไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุผลมีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า แต่หากองค์กรใดไม่มีการเตรียมการหรือไม่มีการนำแนวคิดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้น องค์กรเหล่านั้นจะประสบกับปัญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก้ไข ดังนั้นการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทำงานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนความเสี่ยง แล้วนำแผนนั้นไปปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลเป็นระยะๆ และมีการจัดทำรายงาน โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท จะทำให้เดินไปสู่เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในงานได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. เพื่อให้สามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงองค์กรของตนเองได้
3. เพื่อทราบเทคนิควิธี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
4. เพื่อทราบแนวทางในการติดตามผล และรายงานผล

หัวข้อการอบรม
1. ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
2. ประเภทของความเสี่ยง
3. องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
4. บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
5. ระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี
6. ปัจจัยที่ทำให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ
7. กลยุทธ์ที่ประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการบริหารความเสี่ยง
• Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การยอมรับให้มีความเสี่ยงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้แต่ควรมีมาตรการติดตามและดูแล
• Treat การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) การออกแบบระบบควบคุม การแก้ไขปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันหรือ จำกัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย
• Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหยุดหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง
• Transfer การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk sharing/spreading)
8. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก พร้อมตัวอย่าง
• Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง