หลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพงานบริการห้องอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม แบบมืออาชีพ : Workshop


Personality Development in Restaurant
Professional Food and Beverage Service


 

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบหลักการ การสื่อสาร บุคลิกภาพ และการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจ
2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการและทักษะการสื่อสารและการบริการที่ดีเลิศ
3. เพื่อให้ทราบหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักมาตรฐานสากล
4. เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้ากับการบริการ
5. เพื่อรู้เทคนิควิธีการเตรียมตัวก่อนให้การบริการลูกค้า/ผู้มาเยือน/แขก VIP
6. เพื่อเรียนรู้การต้อนรับ และการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและประทับใจ
7. เพื่อเรียนรู้ การจัดที่นั่งและการเรียนเชิญไปที่นั่ง
8. เพื่อเรียนรู้เทคนิค หลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
9. เพื่อเรียนรู้เทคนิค และหลักทั่วไปในการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม

หัวข้อการอบรม
1. ทักษะการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจ
• การมีใจรักงานบริการ (service mind)
• การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การแต่งกาย มารยาท การไหว้ 
• การสร้างรอยยิ้ม สร้างมิตรภาพ
• หลักการปฏิบัติต่อลูกค้า / ผู้มาเยือน / แขก VIP
• ทักษะการสื่อสารในการบริการ
• การพัฒนาอารมณ์เพื่องานบริการที่เป็นเลิศ
• ทักษะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณท์และบริการ
2. หลักการบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม(Food and Beverage)แบบมืออาชีพ (5ดาว)
• การเตรียมการ / เตรียมตัว ก่อนให้บริการ
• เทคนิคการจัดที่นั่งของลูกค้า / รูปแบบการจัดโต๊ะอาหาร
• การจัดเตรียมและจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
• เทคนิคการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ให้ดูสวยงาม
• หลักการมาตรฐานสากล บริการอาหารและเครื่องดื่ม
• หลักการต้อนรับลูกค้า เรียนเชิญไปที่โต๊ะอาหาร
• หลักทั่วไปในการเสิร์ฟอาหาร
• การเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
• หลักทั่วไปในการเสิร์ฟเครื่องดื่มชนิดต่างๆ (มีแอลกอฮอล์ / ไม่มีแอลกอฮอล์) 
• เทคนิคการตรวจสอบความพึงพอใจลูกค้า

รูปแบบการอบรม เน้นฝึกปฏิบัติ Workshop
• บรรยาย ชวนคุย แลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์
• สาธิต Workshop ฝึกปฏิบัติจริง
• ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย