หลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและงานบริการห้องอาหารที่เป็นเลิศ

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบหลักการ การสื่อสาร บุคลิกภาพ และการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจ
2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการและทักษะการสื่อสารและการบริการที่ดีเลิศ
3. เพื่อให้ทราบหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักมาตรฐานสากล
4. เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้ากับการบริการ
5. เพื่อรู้เทคนิควิธีการเตรียมตัวก่อนให้การบริการลูกค้า
6. เพื่อเรียนรู้การต้อนรับ และการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและประทับใจ
7. เพื่อเรียนรู้ การจัดที่นั่งและการเรียนเชิญไปที่นั่ง
8. เพื่อเรียนรู้เทคนิค หลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
9. เพื่อเรียนรู้เทคนิค และหลักทั่วไปในการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม

หัวข้อการอบรม
1. ทักษะการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจ
• การมีใจรักงานบริการ (service mind)
• การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การแต่งกาย
• การสร้างรอยยิ้ม สร้างมิตรภาพให้กับลูกค้า
• หลักการเรียกชื่อลูกค้า
• ทักษะการสื่อสารในการบริการ
• การพัฒนาอารมณ์เพื่องานบริการ
• ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณท์
2. หลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
• การเตรียมการ / เตรียมตัว ก่อนให้บริการ
• เทคนิคการจัดที่นั่งของลูกค้า
• การจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
• เทคนิคการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ให้ดูสวยงาม
• หลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
• หลักการต้อนรับลูกค้า เรียนเชิญไปที่โต๊ะอาหาร
• หลักทั่วไปในการเสิร์ฟอาหาร
• การเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
• หลักทั่วไปในการเสิร์ฟเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
• เทคนิคการตรวจสอบความพึงพอใจลูกค้า

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ชวนคุย แลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์
• Workshop ฝึกปฏิบัติจริง
• สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ