หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
Modern Effective Strategy in Real Estate Sales

ความสำคัญ
การขายไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ต้องพึ่งพาการนำเสนองานขาย และการเจรจาโน้มน้าวจากพนักงานขาย ถึงแม้การขายในปัจจุบันจะมีเครื่องมือ เทคโนโลยี หรือเทคนิคด้านอื่นๆเข้ามาช่วยก็ตาม แต่ทักษะส่วนบุคคลด้านการขายและเจรจาโน้มน้าวก็ยังเป็นคุณสมบัติที่พนักงานขายจะขาดไม่ได้
การจะนำเสนองานขายและเจรจาโน้มน้าวได้ดี จำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ควบคู่ไปกับประสบการณ์ ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทำให้นักขายจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตามให้ทัน การวางกลยุทธ์ทางการขาย เปรียบเสมือนการวางแผนการรบ การเลือกใช้เทคนิคการขายที่ถูกต้อง เหมาะสม และทำการศึกษาจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอย่างถ่องแท้ จะทำให้พนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายได้ อีกทั้งยังจะเป็นการลดสัดส่วนความผิดพลาดลงอย่างน่าพอใจ  ในยุคการแข่งขันสมัยใหม่ ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ปัจจัยแห่งความสำเร็จเสมอไป ยิ่งในผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธุรกิจธนาคารยิ่งมีการแข่งขันสูง ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ากลับมาบทบาทในงานขายมากขึ้น การประเมินสถานการณ์ความต้องการในอนาคตของลูกค้า การผสมผสานการนำเสนองานขายและการเจรจาโน้มน้าวเข้ากับการขายเชิงกลยุทธ์ จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างการขายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หัวใจของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารความต้องการของลูกค้า โดยเริ่มต้นตั้งแต่การทำความเข้าใจกับความต้องการ การจัดการกับความต้องการ และการบริหารความต้องการ องค์กรธุรกิจใดที่รู้จักเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของลูกค้าตนเองจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ปัจจุบันความต้องการของลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน เหตุเพราะสภาพตลาดเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า และการแข่งขันรุนแรงขึ้นทำให้นักขายจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตามให้ทันความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านั้นให้ได้

วัตถุประสงค์
ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงการนำเสนองานขายที่ดี การเจรจาโน้มน้าวแบบมืออาชีพ และการวางกลยุทธ์ทางการขาย เพื่อให้สามารถจัดการกับงานขายและสภาพการแข่งขันได้ ตลอดจนสร้างทักษะการเป็นนักบริหารงานขายที่ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพและต่อสู้ในสมรภูมิธุรกิจปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการอบรม
1.สภาพแวดล้อมทางการขายและสภาพตลาดปัจจุบัน
– สภาพแวดล้อมทางการขาย
– สภาพตลาดปัจจุบันและภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
2. การอ่านสภาพแวดล้อมทางการขายและการตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์
– กลยุทธ์ทางการขายสมัยใหม่
– การอ่านสภาพแวดล้อมเพื่อกำหนดกลยุทธ์
3. การนำเสนองานขายและการเจรจาโน้มน้าวแบบมืออาชีพ
– การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนองานขาย
– เทคนิคการสร้างความประทับใจ
– การเจรจาโน้มน้าวแบบมืออาชีพ
4.การขายแบบที่ปรึกษาและการเจรจาต่อรองทางการขาย
– หลักการอ่านลูกค้าจากคำถามและคำตอบ
– การขายแบบที่ปรึกษา
– การเจรจาต่อรองทางการขาย

5. ประเภทของลูกค้าและตัวแบบความต้องการของลูกค้า
– ประเภทของลูกค้าและการบริหารลูกค้า
– สภาพแวดล้อมของลูกค้าและการจัดการ
– ความต้องการและตัวแบบความต้องการของลูกค้า
6. การบริหารและขจัดข้อโต้แย้งของลูกค้า
– การป้องกันและลดข้อโต้แย้งทางการขาย
– ประเภทของข้อโต้แย้งทางการขาย
– เทคนิคการบริหารข้อโต้แย้งทางการขาย
7. การปิดการขายแบบทรงประสิทธิภาพ
– การอ่านสถานการณ์ทางการขาย
– การบริหารบรรยากาศทางการขาย
– การปิดการขายแบบทรงประสิทธิภาพ