หลักสูตรอบรม ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
หลักสูตรนี้เน้นให้ QMR และผู้ช่วย QMR ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการดูแลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 V.2015 เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายและให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ดังนั้น QMR และผู้ช่วย QMR จำเป็นต้องรู้และสามารถบริหารจัดการระบบ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะตามมาในอนาคต รวมถึงการดูแลระบบไม่ว่าจะมีการตรวจติดตามภายใน การเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ ซึ่งหลักสูตรจะทำให้คนที่เป็น QMR หรือผู้ที่กำลังจะเป็น QMR รวมถึงผู้ช่วยให้เข้าใจบทบาทและหลักเกณฑ์ในการขับเคลื่อนระบบระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กรได้อย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความเข้าใจ ในบทบาทและความรับผิดชอบในการเป็น QMR และคนที่กำลังจะเป็น QMR
2. เพื่อให้ QMR หรือที่เป็นผู้ช่วย QMR บริหารระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001 Version 2015

หัวข้ออบรม
1. ใครคือ QMR ในความเข้าใจของคุณ !!
2. บทบาทหน้าที่ของ QMR ต้องทำอะไรบ้าง
3. แนวทางในการคัดเลือกคณะทำงาน (Select Core team)
4. Workshop 1: บทบาทหน้าที่ของ QMR และการคัดเลือกคณะทำงาน
5. ใครเป็นผู้จัดทำนโยบายคุณภาพขององค์กร และต้องมีความสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ
6. การกำหนดวัตถุประสงค์และการตั้งเป้าหมายของระบบบริหารคุณภาพ
7. การจัดทำแผนประจำปี และการขออนมัติงบประมาณ ( Plan & Budget)
8. สาระสำคัญในการทำคุ๋มือบริหารคุณภาพ (Quality Manual)
9. การทบทวน และอนัมัติ Procedure, WI ที่ QMR และผู้ช่วยต้องรู้
10. Workshop 2 : การทบทวน Procedure, WI ที่ QMR และผู้ช่วยต้องรู้
11. การทำ Audit Check lists สำหรับการตรวจสอบภายใน
12. เมื่อมีการออก CAR และ PAR หน้าที่ QMR จะต้องทำอะไร
13. การปิด CAR/PAR พิจารณาจากอะไร?
14. Workshop 3 : QMR และผู้ช่วยในการดำเนินการตรวจติดตามภายใน
15. การจัดประชุม Management Review และปิดประชุม
16. การวางแผนของ QMR และผู้ช่วย ก่อนจะมีการตรวจสอบจากผู้ที่ออก Certified Body ต้องทำอย่างไร
17. แนวทางการปฏิบัติจากการตรวจสอบจากองค์กรที่ออก Certified Body
18. กรณีได้รับ CAR?PAR จากผู้ตรวจสอบจาก Certified Body จะต้องดำเนินการอะไรบ้าง
19. การปิด CAR/PAR จากผู้ตรวจสอบจาก Certified Body เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
20. Workshop 4: กิจกรรมการพัฒนาและรักษาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
21. สรุปการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหาร ISO 9001 Version 2015

รูปแบบการการอบรม
• การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ