หลักสูตรอบรม เทคนิคและทักษะการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ผู้นำกลุ่มคิวซีซี ต้องเป็นที่ยอมรับ สามารถระดมความร่วมมือ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในทีม มีความยืดหยุ่นในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ตึงเครียด รู้จักอะลุ้มอล่วย และรู้จักจัดการกับความขัดแย้งอย่างชาญฉลาด มีความกล้าในการเผชิญหน้ากับปัญหา กล้าตัดสินใจเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง และยึดมั่นในวัตถุประสงค์ บนพื้นฐานของความถูกต้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยืนอยู่บนหลักการที่ว่า ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติภารกิจต้องเกิดจากการระดมสมองและเป็นฉันทามติของกลุ่ม หัวหน้าทีมกลุ่มคิวซีซี ต้องตระหนักในบทบาทว่า ตนมีบทบาทในการฝึกสอน ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และเป็นผู้ประสานงานของทีม มิใช่ผู้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าใจบทบาท และความสำคัญของผู้นำกลุ่มคิวซีซี
2. เพื่อสามารถสร้างความร่วมมือในกลุ่ม ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. เพื่อเป็นผู้นำกลุ่ม QCC ที่สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้สามารถนำทีมก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน

หัวข้อการอบรม
บทบาทของผู้นำกลุ่มคิวซีซี
1. การจัดประชุม QCC และดำเนินการประชุม
2. การสร้างความร่วมมือในกลุ่ม (Teamwork)
3. การประสานงานระหว่างกลุ่มกับสายบังคับบัญชา
4. การจัดทำแผนดำเนินการ
5. การให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องเทคนิคเฉพาะด้านและวิธีปรับปรุงงาน
6. การสนับสนุนผู้นำกลุ่มย่อย
7. การจัดการประชุมเสนอรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
เทคนิคการนำกลุ่ม QCC ให้ทำกิจกรรมได้สำเร็จ
1. การสร้างความเชื่อมั่นในคุณสมบัติของตนเอง
2. การศึกษานิสัยและทัศนคติของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม
3. การจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ
4. การศึกษาพฤติกรรมสมาชิก และกำหนดการแก้ไขไว้ล่วงหน้า
5. เทคนิคการประสานความคิด และการทำให้สมาชิกมีส่วนร่วม
6. เทคนิคการบันทึกการประชุม เพื่อใช้เป็น Story ในการรวมเรื่องเสนอผลงาน
7. การนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรมสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

 


บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training 

หลักสูตรอบรม In-House Training สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-7895644 กด 1 , 095-3691591
โทรสาร 0-29030080 ต่อ 1724
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com