อบรมหลักสูตร ออนไลน์สด “QC 7 Tools: เทคนิคการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

ความสำคัญ
การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นบทบาทสำคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพ ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control circle) และ QC 7 Tools หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืนได้นั่นเอง

หลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้ของการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เรื่องของ คุณภาพในการทำงาน การค้นหาปัญหา การทำงานเป็นทีม องค์ประกอบของการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนต่างๆ รวมไปจนถึงการนำเสนอผลงาน ซึ่งหลักสูตรได้ถูกออกแบบ Workshop ให้เข้าใจได้ง่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการรวมกลุ่มไปจนถึงขั้นตอนทั้ง 7 ของการทำ QC Story ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงหลังการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
2. เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools
3. เพื่อรู้แนวทางการประยุกต์ใช้กับการควบคุมคุณภาพการผลิตของหน่วยงานตนเองได้
4. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
6. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม
• องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
• การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
• การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
• ความหมายของคุณภาพในปัจจุบันและความอยู่รอดขององค์กร
• ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ
• เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
• เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการแก้ไขปัญหา
1. แผ่นตรวจสอบ (Check sheet)
2. ผังพาเรโต (Pareto diagram)
3. กราฟ (Graph)
4. ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)
5. ผังการกระจาย (Scatter diagram)
6. แผนภูมิควบคุม (Control chart)
7. ฮิสโตแกรม (Histogram)
• เทคนิคการทำ QC Story ให้ถูกต้องสมบูรณ์
• แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ด้วย PDCA
• เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)
Workshop 1 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน
Workshop 2 การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
Workshop 3 ฝึกวิเคราะห์ปัญหา
Workshop 4 การนำเสนอผลงาน ของผู้เข้าอบรม