หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานจัดซื้อสมัยใหม่
The Strategy of Modern Negotiation for Purchasing Tasks

 

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ประสิทธิภาพของธุรกิจในยุคใหม่นอกเหนือจะพึ่งพาเทคนิคการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการขาย ชั้นสูงเพื่อให้เกิดรายได้ที่สูงสุดแล้ว การเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อที่มีคุณภาพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อผลประกอบการทางธุรกิจได้เช่นกัน ในยุคการแข่งขันสมัยใหม่ ธุรกิจใดมีความสามารถในการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อที่ดีกว่า และมีความสัมพันธ์กับ Supplier ที่เหนือกว่า ก็จะกลายเป็นความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนั่นคือจะจะสามารถมีต้นทุนที่ดีกว่า มีสินค้าที่ดีกว่า มีความเข้าใจตลาดที่มากกว่า และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเอาชนะการแข่งขันได้

วัตถุประสงค์การอบรม
ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงพิจารณาขั้นตอนการจัดซื้อที่ดี การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าและ Supplier การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวแบบมืออาชีพ รวมถึงการวางกลยุทธ์ทางการต่อรอง เพื่อให้สามารถจัดการกับงานจัดซื้อและสภาพการแข่งขันได้ ตลอดจนสร้างทักษะการเป็นนักบริหารงานจัดซื้อที่ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ และต่อสู้ในสมรภูมิธุรกิจปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการอบรม
1. สภาพดแวดล้อมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจสมัยใหม่
– สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการแข่งขัน
– วงจรธุรกิจสมัยใหม่
– การวิเคราะห์และเตรียมการสำหรับงานจัดซื้อสมัยใหม่
2. การนำเสนองานและการโน้มน้าวแบบมืออาชีพสำหรับงานจัดซื้อ
– การทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าและตลาด
– ทักษะการโน้มน้าวใจแบบมืออาชีพ
– เข้าใจกับระบบการซื้อและระบบการขายสมัยใหม่
3. ศาสตร์สมัยใหม่สำหรับการเจรจาต่อรอง
– ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการฟัง และการวิเคราะห์สถานการณ์
– เทคนิคการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ
– การอ่านความต้องการของผู้มาเสนองานขาย
4. ทักษะการเจรจาต่อรองทางที่มีประสิทธิภาพ
– การกำหนดและควบคุมบรรยากาศทางการเจราจา
– การกำหนดกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
– เทคนิคการปิดการเจรจาแบบมืออาชีพ