หลักสูตรอบรม นักจัดซื้อสมัยใหม่ ที่องค์กรอยากได้ และผู้บริหารต้องการ ยุคใหม่

ดูกำหนดการวันจัดอบรม Public Training… คลิก

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
กระบวนการทำงานจัดซื้อในแต่ละบริษัทนั้นเป็นต้นน้ำของทุกองค์กร หากเกิดการสะดุดขึ้นมาก็ย่อมสร้างความเสียหายในการปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อยที่คิดว่า “งานจัดซื้อ” เป็นเรื่องง่าย ๆ แค่รับใบ PR และออกใบ PO โทรศัพท์ตามของ ต่อรองราคาได้ถูกก็จบกระบวนการ แต่หากเจ้าหน้าที่จัดซื้อทำงานได้แค่นี้ก็ เรียกว่า “เจ้าหน้าที่จัดซื้อสมัยเก่า” ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อสมัยเก่า ต้องเรียนรู้วิธี “การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์” รู้วิธีการเลือกซื้อที่เหมาะสม และเครื่องใช้เครื่องมือในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม
หลักสูตรนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานด้านจัดซื้อ บุคคลทั่วไปที่สนใจงานจัดซื้อ ได้เข้าใจวิธีการจัดซื้ออย่างมีกลยุทธ์เพื่อช่วยลดการบริหารความเสี่ยง การลดต้นทุน และ จัดซื้อทันต่อเวลา

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้สามารถนำหลักการ แนวคิดงานจัดซื้อไปประยุกต์ใช้วางแผนงานและพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ และเทคนิคการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ มากำหนดรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับองค์กร
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการจัดซื้ออย่างมีระบบ

หัวข้อการอบรม
1. บทบาทหน้าที่และ ความสำคัญของการทำงานจัดซื้อ
2. 5W1H ก่อนมีนโยบายจัดซื้อและระเบียบวิธีการจัดซื้อ
3. ขั้นตอนการเขียนนโยบายจัดซื้อ และ ระเบียบวิธีการจัดซื้อ
4. สิ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายจัดซื้อ
5. รายการสิ่งผิดปกติจากการใช้นโยบายจัดซื้อ
6. กลโกงในงานจัดซื้อ
7. อำนาจดำเนินการ คืออะไร
8. เทคนิคการ และวิธีการจัดซื้อในรูปแบบต่าง ๆ
9. ข้อดี ข้อเสียในการจัดซื้อแบบต่างๆ
10. เมื่อต้องซื้อสินค้า จะหาจากแหล่งไหน
11. การวางแผนงานจัดซื้อตามหลัก 6 Rs อย่างมีประสิทธิภาพ
12. วิธีวิเคราะห์ว่าควรซื้อสินค้าเมื่อไหร่ (ROP) จึงจะเหมาะ
13. ศิลปะการตั้งคำถาม, การฟัง, ข้อควรทำ และข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนการเจรจาต่อรอง
14. เทคนิคการเจรจาต่อรอง และแก้ปัญหาในงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
15. เครื่องมือ ระบบจัดซื้อที่จะนำไปสู่การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง
16. เครื่องมือ ระบบจัดซื้อที่จะนำไปสู่การใช้เวลา และทรัพยากรในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Public Training… คลิก