อบรมหลักสูตร ทักษะและศิลปะการพูดในที่ชุมชนให้ “SUCCESS”

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
การพูดในที่ชุมชน (Public speaking) เป็นการพูดต่อหน้าบุคคลจำนวนมาก ด้วยการใช้ภาษาท่าทาง น้ำเสียง สัญลักษณ์ สีหน้า แววตา ท่าทาง เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้ฟัง การพูดต่อหน้าบุคคลจำนวนมากนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พูดได้แสดงความรู้ความสามารถ เพราะการพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การที่จะสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วหรือพูดให้ประทับใจคนฟัง พูดให้คนเชื่อถือ และเข้าใจนั้น จะต้องศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝน (Study & Practice) จนเกิดทักษะ จึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพูด การสื่อสาร มีความสำคัญในทุกวงการ ทุกอาชีพ เป็นสิ่งที่รวมอยู่ในกิจกรรมทุกด้านในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การงาน ธุรกิจ การค้า การสังคม ซึ่งถ้ามองในแง่ของการพัฒนาบุคลิกภาพแล้ว การฝึกพูดเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพราะการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลให้ได้ผลดี จะต้องฝึกทักษะการพูด ในการเข้าสังคม เพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถสร้างความเข้าใจกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หัวข้ออบรม
1. ความสำคัญของการพูดในที่ชุมชน (Public speaking)
2. ศิลปะการพูด (Art of Speech)
• ความสำคัญของการพูด
• ปัจจัยที่ช่วยให้การพูดมีประสิทธิภาพ
• 3 องค์ประกอบหลักสำคัญ น้ำเสียง คำพูด กิริยาท่าท่าง
• ข้อผิดพลาด ที่ทำให้การพูดไม่ได้ผล และข้อควรระวังการพูด
• เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. วิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อให้การพูดประสบผลสำเร็จ
• อายุ เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง
• ท่าทีผู้ฟังต่อเรื่องที่จะพูด
• ท่าทีผู้ฟังต่อผู้พูด
• เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของคนและความแตกต่างของคน
4. เทคนิคการพูดเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี
• กลยุทธ์สร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด
• กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง
• กลยุทธ์ในการตอบคำถาม
5. เสริมสร้างบุคลิกภาพ เสริมภาพลักษณ์ในการพูด
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการวางท่าทาง การเดิน การยืน การนั่ง
• การสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม
• การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
• เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในระหว่างการพูด
6. Workshop ฝึกปฏิบัติ / กิจกรรมประกอบการอบรม