อบรมหลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร และการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิดความสำเร็จในเป้าหมายการทำงาน
Management Psychology and Team Motivation of Supervisor

Public Training Online: อบรมวันที่  5 กรกฎาคม เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

หลักการและเหตุผล
ความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรนั้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ ผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน จึงเป็นสะพานเชื่อมในการนำกลยุทธ์ และนโยบายมาสู่การปฏิบัติ เป็นกลจักรขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชา / หัวน้างาน จึงจำเป็นต้องมีทักษะและความสามารถในการบริหาร เพื่อจูงใจทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน ต้องเข้าใจความต้องการของมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยทักษะด้านการปกครองคน ตลอดจนมีเทคนิคในการจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจตามสไตล์ของตัวเองในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์ การอบรม
1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน เข้าใจถึงจิตวิทยาการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น และสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน สามารถนำหลักการบริหาร และจิตวิทยามาใช้ในการจูงใจ และสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นยอมรับ ไว้วางใจ และให้การสนับสนุน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน
2. ความสำคัญของจิตวิทยากับการบริหาร
3. การวิเคราะห์ตัวตนสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4. หลักการสร้างแรงจูงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา
5. แรงจูงใจมีความสำคัญต่อการทำงาน และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน
6. ภาวะผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่สําหรับผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน
– แนวคิด และหลักการบริหารสมัยใหม่ (Whole Brain Management)
– คุณลักษณะของผู้นำ (Traits of Leaders) ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นํา
– ปรับรูปแบบการบริหารงานของผู้นำ (Leadership Styles) ให้เหมาะกับคุณลักษณะของผู้ตาม
7. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใต้บังคับัญชาแต่ละประเภท
8. เทคนิคการเสริมสร้างทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร และเกิดความผูกพันในงาน
9. การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อผลสำเร็จของงาน
10. จิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทำงาน
11. จิตวิทยาในการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยที่ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
12. การเสริมสร้างบรรยากาศ และการบริหารความขัดแย้งในการทำงาน นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานขององค์กร

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก พร้อมตัวอย่าง /กรณีศึกษา
• ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป  https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมจัดส่งให้ทางอีเมล หรือทางไลน์ก่อนวันอบรม
2. วุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางไปรษณีย์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม