หลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว เพื่อบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
Negotiation and Persuasion Skills for Project Management Professional

ความสำคัญ
การประสบความสำเร็จทางธุรกิจย่อมเป็นเป้าหมายสำคัญของกิจการ การที่จะพิชิตเป้าหมายให้ได้นั้นย่อมต้องมีองค์ประกอบมากมาย การวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล ฯลฯ อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานจริงย่อมต้องมีอุปสรรค ปัญหา และข้อจำกัดบ้าง การบริหารงานให้ได้ประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆนั้นเป็นอย่างดี
การทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การแข่งขันที่ทวีความรุนแรง การขยายตัวของตลาด การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ และการบริหารความเป็นไปของโครงการจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานในยุคใหม่นี้ ต้องมี องค์ประกอบสำคัญในการบริหารงาน บริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จจะต้องให้ความสำคัญกับการบริหาร การวิเคราะห์/การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวใจจะเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ทำให้ทีมงานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การอบรมในหัวข้อนี้ จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงาน มีมุมมองที่ถูกต้อง และพัฒนาศักยภาพในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์สำหรับการบริหารอุปสรรค การวิเคราะห์/การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเอาชนะการแข่งขันในสภาพเศรษฐกิจของยุคใหม่นี้ ได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการอบรม
1. รีวิวสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และทางการตลาดในปัจจุบัน
– สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน
– ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ
– แนวคิดการวางแผนการทำงานแบบ Outside-In
2. การประเมินอุปสรรคและการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
– การประเมินแรงกดดันในแต่ละด้าน
– การอ่านสถานการณ์ อุปสรรค และโอกาส
– การวิเคราะห์ปัญหา
– ขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัญหา
3. ศาสตร์สมัยใหม่สำหรับการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวสำหรับการบริหารโครงการ
– ศาสตร์ความคิดด้าน Systematic Think vs Creative Thinking
– การนำ Win-Win Tactics มาประยุกต์ใช้ในงานบริหารโครงการ
– Result-based Management การบริหารการตัดสินใจจากเป้าหมายที่วางไว้
– หลักการนำกลยุทธ์ด้าน Result-based ไปใช้ในงานบริหารโครงการ
4. เทคนิคการปฏิบัติสำหรับการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ
– Negotiation Protocol กระบวนการในการเจรจาต่อรอง
– เทคนิคในการเจรจาต่อรอง
– หลักการโน้มน้าวใจและการเอาชนะใจคน
– เทคนิคการบริหารงานแบบบูรณาการณ์ในสภาวะเศรษฐกิจแบบวิกฤต