หลักสูตรอบรม “พัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ”

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร
2. เพื่อให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคการบริหารโครงการ
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร
5. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการอบรม
Part 1 : Leadership Development (พัฒนาทักษะภาวะผู้นำ)
1. การเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรในธุรกิจ
2. ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องภาวะผู้นำ การพัฒนาตนเองไปสู่ภาวะผู้นำ
3. ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างภาวะผู้นำ
4. ความแตกต่างของผู้นำกับผู้บริหาร
5. บทบาทหน้าที่ของผู้นำ รูปแบบการเป็นผู้นำ
6. พลังของผู้นำ การสร้างความไว้วางใจและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลในการจูงใจผู้อื่น
7. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency Development)
 ความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น
 การคิดเชิงกลยุทธ์
 ความเข้าใจในคุณธรรม
 ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 ความมุ่งมั่นและเป้าหมายในชีวิต

Part 2 : Project Management (พัฒนาทักษะการบริหารโครงการ)
1. 4 กุญแจสำคัญสำหรับการบริหารโครงการ
 การบริหารขอบเขตโครงการ
 การบริหารเวลากระบวนการในโครงการ
 การจัดการต้นทุนโครงการ
 กระบวนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพโครงการ
2. เทคนิคสำคัญสำหรับการบริหารโครงการ
 เทคนิคการเจรจาต่อรอง สำหรับผู้บริหารโครงการ
 กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 เทคนิคการจัดการคน
 การพัฒนาทีมงาน

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย แลกเปลี่ยนความคิด ชมวีดีทัศน์
2. ละลายพฤติกรรม | ระดมสมอง
3. กิจกรรมประกอบการอบรม | workshop การฝึกปฏิบัติจริง สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ