อบรมหลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ กับการทำงานเชิงรุก (PROACTIVE)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ในปัจจุบันนี้โลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กร จะต้องปรับตัว และเคลื่อนไหวให้ทันต่อสภาวะการณ์ต่างๆอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศักยภาพในยุคที่มีแข่งขันรุนแรงเช่นนี้ และปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้องค์กรแข็งแกร่ง คือ บุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำ หรือ หัวหน้างาน เพราะ ผู้นำ หรือ หัวหน้างาน จะต้อง ดูแล กำกับ และนำพา ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถทำงานทุกอย่างบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งที่หัวหน้างานจะต้องมีในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ คือจะต้องมีความรู้ และทักษะในการทำงานเชิงรุก (Proactive) ที่ดี สามารถค้นพบวิถีทางที่จะพัฒนาตนเองและจูงใจตนเองให้มีความสามารถสูงขึ้น สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนนำพา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กร ให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

หัวข้ออบรม
• รู้จัก การทำงานเชิงรุก (Proactive)
• วิสัยทัศน์ นักบริหาร
• การฝึกความคิดและวิสัยทัศน์ เพื่อการทำงานเชิงรุก
• การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเชิงรุก
• หัวหน้างานกับการทำงานเชิงรุก
• ทำไมหัวหน้างานต้องทำงานเชิงรุก
• หัวหน้างาน ทำงานเชิงรุกเพื่ออะไร
• เกิดประโยชน์อะไรบ้าง เมื่อทำงานเชิงรุก
• การทำงานเชิงรุก กับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
– เจ้านาย
– ลูกน้อง
– เพื่อนร่วมงาน
– ลูกค้า
• ความแตกต่าง ของ Proactive และ Reactive
• การเตรียมพร้อมของตนเอง เพื่อการทำงานเชิงรุก
• การสร้างคุณลักษณะส่วนตัว เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานเชิงรุก
• เจาะลึกขั้นตอนการทำงานเชิงรุก แบบ Steps by Step (How to be PROACTIVE? Steps by Step)
• เป็นหัวหน้างานคนใหม่ กับสไตล์การทำงานเชิงรุก

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์
2. ละลายพฤติกรรม / แลกเปลี่ยนความคิด
3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ