หลักสูตรอบรม “PROACTIVE” เทคนิคและทักษะการทำงานเชิงรุก

หลักการความสำคัญ
ในปัจจุบันนี้โลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กร จะต้องปรับตัว และเคลื่อนไหวให้ทันต่อสภาวะการณ์ต่างๆอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรยังคงยืนหยัดอยู่อย่างมีศักยภาพในยุคที่มีแข่งขันรุนแรงเช่นนี้ และปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้องค์กรแข็งแกร่ง คือ บุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ สามารถทำงานทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งสำหรับบุคลากรในองค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์ Digital 5.0 นี้ คือจะต้องมีความรู้ เทคนิค และทักษะในการทำงานเชิงรุก (Proactive) ที่ดี สามารถค้นพบวิถีทางที่จะพัฒนาตนเองและจูงใจตนเองให้มีความสามารถที่สูงขึ้น สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในทุกๆ ด้าน ให้บรรลุผลสำเร็จทั้งตนเองและองค์กรต่อไป

หัวข้อการอบรม
• รู้จัก การทำงานเชิงรุก (Proactive)
• วิสัยทัศน์ สำหรับการทำงานยุคใหม่
• การฝึกความคิดและวิสัยทัศน์ เพื่อการทำงานเชิงรุก
• การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเชิงรุก
• หลักการสำคัญ เพื่อการทำงานเชิงรุก
• ทำไมทุกคนในองค์กรต้องทำงานเชิงรุก
• ทำงานเชิงรุกเพื่ออะไร
• เกิดประโยชน์อะไรบ้าง เมื่อทำงานเชิงรุก
• การทำงานเชิงรุก กับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
– เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา
– ลูกน้อง
– เพื่อนร่วมงาน
– ลูกค้า หรือ ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
• ความแตกต่าง ของ Proactive และ Reactive
• การเตรียมพร้อมของตนเอง เพื่อการทำงานเชิงรุก
• การสร้างคุณลักษณะส่วนตัว เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานเชิงรุก
• เจาะลึกขั้นตอนการทำงานเชิงรุก แบบ Steps by Step (How to be PROACTIVE? Steps by Step)
• ก้าวสู่บุคลากรรุ่นใหม่ขององค์กร กับสไตล์การทำงานเชิงรุก

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง การปฏิบัติจริง