หลักสูตรอบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา(Preventive Maintenance & Management)

รายยละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมต้องอาศัยเครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ซึ่งหาก เครื่องจักรเกิดการขัดข้องเดินไม่เต็มสมรรถนะ หรือหยุดเสียหายเหนือการคาดการณ์ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งมอบที่ล่าช้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานอันเนื่องมาจากการควบคุมเครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการป้องกันเพื่อไม่ให้เครื่องขัดข้อง หรือหยุดโดยการใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรจะเน้นการวางแผน PM (Preventive Maintenance) จากข้อมูลและประวัติเครื่องจักรเพื่อให้แผน PM มีความแม่นยำคาดการณ์ได้ แลสามารถวางแผนการบำรุงรักษาร่วมกับส่วนงานอื่นได้

วัตถุประสงค์การอบรม
• ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการทั้งด้าน คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ
• เข้าใจหลักการและขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance
• เพื่อให้ความรู้และสามารถวางแผน Preventive Maintenance
• เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรได้
• สามารถวางแผนในการบำรุงรักษาร่วมกันหน่วยงานอื่นได้
• เพื่อให้รู้จักบริหารการใช้อะไหล่ การกำหนด Min Max ของอะไหล่ในจำนวนที่เหมาะสม

หัวข้อการอบรม
1. วงจรชีวิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร
2. วงจรการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
3. โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
4. ขั้นตอนการทำ PREVENTIVE MAINTENANCE
5. การวางแผน PREVENTIVE MAINTENANCE โดยการใช้ค่า MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURE)
6. บทบาทของผู้วางแผนการบำรุงรักษา (MAINTENANCE PLANNER)
7. ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนการซ่อมบำรุง
8. การวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลการเสียด้วย 7 TOOLS
9. การวิเคราะห์และคัดเลือกงานบำรุงรักษาป้องกัน
10. การจัดการงานบำรุงรักษาป้องกันตามแผนให้ได้ประโยชน์สูงสุด
11. การลดและจัดอะไหล่คงคลังให้ได้ประโยชน์สูงสุด
12. การบริหารจัดการงบประมาณบำรุงรักษา

รูปแบบการอบรม
1. การบรรยาย ให้ความรู้
2. กิจกรรม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงาน
3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน