training

อบรม หลักสูตร การทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ให้มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ
ความกดดัน คือ สภาพที่รู้สึกถูกบีบคั้น หรือหมดทางไป หรือกลัวการสูญเสีย หรือให้ผลเป็นลบ จนทำให้ธุรกิจ หรือการงานเสียหาย ซึ่งเป็นความคิดแง่ลบมากกว่าแง่บวก
ในสภาพความเป็นจริงคนเราหนีไม่พ้นที่จะต้องประสบพบเจอกับความกดดัน ทั้งจากภายใน ภายนอก และเรื่องส่วนตัว ซึ่งไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ล้วนส่งผลกระทบกับงานที่ทำ จนทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลภายใต้สภาวะกดดันอย่างเป็นระบบ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส แก้จุดอ่อนเสริมจุดแข็ง รู้เทคนิควิธีการต่อสู้ และรับมือ กับสภาวะกดดันให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
2. ความต้องการของมนุษย์
3. เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
4. งานกับความกดดัน
5. อาการบ่งชี้ว่ากำลังอยู่ในสภาวะกดดัน
6. การหาข้อมูลวิเคราะห์ทำงานภายใต้สภาวะกดดัน
7. สาเหตุของความกดดัน
– ภายใน (ตัวเรา หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน การบังคับบัญชา)
– ภายนอก (สภาพสังคม การเมือง ลูกค้า การแข่งขัน)
– ส่วนตัว (การเงิน ทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เจ้าทุกข์โดยนิสัย โรคภัย ค่านิยม เจ็บป่วย)
8. ผลของความกดดันจนทำงานไม่ได้ดีเท่าที่ควร
9. สร้างอุปนิสัยทนสภาวะกดดัน
10. แก้จุดอ่อนสภาวะกดดัน
11. เสริมจุดแข็งสภาวะกดดัน
12. เทคนิคระบายความกดดัน
13. เทคนิคทำงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะกดดัน
14. กลยุทธ์คลายเครียด เพื่องานราบรื่น
15. บริหารความเครียดภายใต้ภาวะกดดัน
16. เทคนิควิธีแก้ปัญหา เมื่อทำงานกับผู้คนหลากหลายภายใต้สภาวะกดดัน
– ทำงานตอนอารมณ์ไม่ดี ให้ทำงานได้
– เทคนิคไม่ให้มีเรื่อง (ก่อนมีเรื่อง)
– เคล็ดลับแก้ข้อขัดแย้งก่อนงานเสียหาย
– แก้ปัญหาทุกสถานการณ์ก่อนเรื่องบานปลาย
17. หลักการสร้างความสุขในการทำงาน