หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบถึงหลักการที่สำคัญของการนำเสนอ
2. เพื่อให้สามารถวางแผนการนำเสนอได้ในทุกแง่ทุกมุม กระชับประเด็นในเวลาที่กำหนด
3. เพื่อฝึกการกลั่นกรองความคิดอย่างมีสาระประเด็น และมีแนวความคิดรวบยอดในการสื่อสาร
4. เพื่อให้สามารถใช้เทคนิคภาษากาย การใช้น้ำเสียง ที่มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายที่เหมาะสมในการนำเสนอ
6. เพื่อให้สามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
7. เพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ และองค์กร

หัวข้อการอบรม

1. การจัดเตรียมโครงสร้างการนำเสนอ และการรักษาเวลา
2. การจัดการกับตนเอง เพื่อบรรลุความน่าเชื่อถือ
– อำนาจของภาษากาย
– เสียงและการสื่อสาร
– บุคลิกภาพ การแต่งกาย มารยาท
– การสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมืออาชีพ
3. การจัดการกับผู้ฟัง และทำให้การนำเสนอสามารถเข้าถึงได้ง่าย
– เทคนิคการดึงดูดผู้ฟัง
– เทคนิคสร้างความน่าจดจำ
– กลยุทธ์สร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด
– กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง
– การจัดการคำถาม และกลยุทธ์ในการตอบคำถาม
– การใช้ทัศนูปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์
4. เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่คาดคิดระหว่างการนำเสนอ
– การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 เกี่ยวกับตัวบุคคล (ตัวเรา และ ผู้อื่น)
 เกี่ยวกับสื่อและอุปกรณ์
 เกี่ยวกับสาระความรู้ในเนื้อหาการนำเสนอ
– การจัดการกับอาการประสาทเสียในการนำเสนอ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย แลกเปลี่ยนความคิด
2. ละลายพฤติกรรม | ระดมสมอง
3. กิจกรรมประกอบการอบรม | workshop การฝึกปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ และเคล็ดลับ