อบรมหลักสูตร สร้างจิตสํานึกรักองค์กร / แนวคิดทำงานเชิงบวกสู่ความสําเร็จ

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เข้าอบรมด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร ให้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีต่อความสำเร็จของเป้าหมายองค์กร
2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคีในองค์กร
3. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นใน การสร้างความคิดเชิงบวก
4. เพื่อให้รู้วิธีในการสร้างความคิดเชิงบวก ในสถานการณ์ต่างๆ
5. เพื่อให้สามารถตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับ/ควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
6. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานและเห็นคุณค่าความสำคัญของงาน
7. เพื่อให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
8. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
– การมอง และ เข้าใจตนเอง
– การมอง และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร
– สร้างจิตสำนึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
– เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
– บทบาทหน้าที่หัวหน้างานยุคใหม่
3. เทคนิคสร้างแนวความคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จ
– ความคิดเชิงบวก กุญแจแห่งความสำเร็จ
– เทคนิควิธีเสริมสร้างพลังและสร้างทัศนคติที่ดี
– วิธีใช้ความคิดเชิงบวกทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
– ทำอย่างไรให้ทำงานอย่างมีความสุขและสัมฤทธิ์ผล
– รู้จัก EQ. (Emotional Quotient): ความสามารถทางด้านอารมณ์
4. คิดบวก สู่การพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม
– เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน
– เทคนิคการคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองและทีมอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา ชมวีดีทัศน์
2. ละลายพฤติกรรม / การระดมความคิดเห็น / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
3. Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ