อบรมหลักสูตร  การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / เพิ่มศักยภาพการทำงาน”
(เป็นพนักงานที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ)

ความสำคัญของหลักสูตรอบรม
การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก สามารถช่วยให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จ ดังนั้นองค์กรต่างๆจึงควรให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการดูแลพัฒนาทักษะในการสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวกให้กับพนักงานของตน เพื่อให้พนักงานได้รู้จักการวางแผนและใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้อง ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิต เรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง เพื่อรักษา-เพิ่มพูนข้อดี และซ่อมแซมพัฒนาส่วนที่บกพร่อง ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขและสนุกกับการทำงาน มีศักยภาพมากพอที่จะทำงานออกมาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ อันจะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างแข็งแกร่งและต่อสู้กับคู่แข่งในภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อการอบรม
1. ทำไมองค์กรจะต้องมีพนักงานที่ดี (ความสำคัญของบุคลากร)
2. พนักงานที่ดีคืออะไร? มีลักษณะอย่างไร
3. เทคนิควิธีเสริมสร้างพลังและสร้างทัศนคติที่ดี
4. วิธีใช้ความคิดเชิงบวกทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
5. ทำอย่างไรให้ทำงานอย่างมีความสุขและสัมฤทธิ์ผล
6. ทำไมต้องวางแผน? (สร้างฝัน) , เทคนิควิธีการวางแผน (สู่ฝั่งฝัน)
7. ยุทธวิธีปฏิบัติการตามแผน (ถึงฝั่งฝันทั้งพนักงานและองค์กร)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. เข้าใจความสำคัญของพนักงานต่อองค์กร
2. รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เพื่อพัฒนาข้อเด่น รักษาระดับที่ดีไว้ และแก้ไขข้อด้อยของตนเอง
3. รู้และเข้าใจอย่างแท้จริงของคุณสมบัติเด่นที่องค์กรต้องการ
4. สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องมีทิศทาง
5. พนักงานมีความสุขในการทำงาน
6. ผลงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
7. ผลงานเป็นน่าที่ชื่นชมของเจ้านาย

สิ่งที่องค์กรได้รับ
1. ได้พนักงานทัศนคติใหม่ มุมมองใหม่ สนุกในการทำงาน
2. ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
3. ได้พนักงานที่เสียสละในหน้าที่การงานมากกว่าเรื่องส่วนตัว
4. องค์กรมีบุคลากรที่สามารถทำงานให้ผลลัพธ์ชนะคู่แข่ง
5. ลดปัญหาบุคลากรเข้าออกบ่อยๆ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง