a4-1-2

อบรมหลักสูตร ความคิดเชิงบวก กุญแจสู่ความสําเร็จ
Positive Thinking – The Key to Success

ดูวันจัดอบรม Public Training ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน…Click

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
การคิดเชิงบวก สามารถช่วยให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างพลังใจและแรงจูงใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จ ดังนั้นองค์กรต่างๆจึงควรให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการดูแลพัฒนาทักษะในการสร้างความคิดเชิงบวกให้กับพนักงานของตน เพื่อให้พนักงานได้รู้จักการวางแผนและใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้อง ปรับทัศนคติในการทำงาน การใช้ชีวิต เรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง เพื่อรักษา-เพิ่มพูนข้อดี และซ่อมแซมพัฒนาส่วนที่บกพร่อง ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขและสนุกกับการทำงาน มีศักยภาพมากพอที่จะทำงานออกมาให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ อันจะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างแข็งแกร่งและต่อสู้กับคู่แข่งในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม 
1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างความคิดเชิงบวก
2. รู้วิธีในการสร้างความคิดเชิงบวก ในสถานการณ์ต่างๆ
3. เพื่อให้สามารถตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับ/ควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
4. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานและเห็นคุณค่าความสำคัญของงาน
5. เพื่อให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
6. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

หัวข้อการอบรม
1. อุ่นเครื่อง…ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
– เข้าใจตนเองและธรรมชาติของมนุษย์
– เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร
2. เทคนิคสร้างความคิดเชิงบวก
– ความคิดเชิงบวก กุญแจแห่งความสำเร็จ
– ทัศนคติเชิงลบ(Negative Thinking) ทำให้งานไม่ประสบผลสำเร็จ
– รู้จัก EQ. (Emotional Quotient): ความสามารถทางด้านอารมณ์
– ความคิดเชิงบวกกับการทำงานในองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
– ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการสร้างความคิดเชิงบวก
 ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
 ทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น
 ทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ
– ยุทธวิธีเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
– กระบวนการและเทคนิคการสร้างความคิดเชิงบวก
3. คิดบวก สู่การพัฒนาตน พัฒนางาน
– เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน
– เทคนิคการคิด/ลงมือกระทำเพื่อพัฒนาตนเองและงานอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย และกรณีศึกษา
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม /เกมส์ประกอบการอบรม
3. การระดมความคิดเห็น / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
4. Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
5. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ

ดูวันจัดอบรม Public Training ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน…Click