อบรมหลักสูตร พลังแห่งการคิดบวกและความสามารถด้านอารมณ์ สู่ความสำเร็จ

ดูวันจัดอบรม Public Training ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน…Click

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นใน การสร้างความคิดเชิงบวก และรู้วิธีในการสร้างความคิดเชิงบวก ในสถานการณ์ต่างๆ
2. เพื่อให้สามารถตระหนักรู้ถึง ความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับ หรือควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์
3. เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
4. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

หัวข้อการอบรม
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
– การมอง และ เข้าใจตนเอง
– การมอง และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน
– เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
– บทบาท และหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่
2. กลยุทธ์สร้างความคิดเชิงบวก
– ความคิดเชิงบวก กุญแจแห่งความสำเร็จ
– ความคิดเชิงบวกกับการทำงานในองค์กร
– ความคิดเชิงบวกเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
– กระบวนการคิดแบบรอบด้าน
– เสริมสร้างพลังด้วยความคิดเชิงบวก
– คิดบวก ( ชีวิต = + )
3. EQ. (Emotional Quotient): ความสามารถทางด้านอารมณ์
– ความตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness)
– การจัดการกับอารมณ์ (Managing Emotion)
– การจูงใจตนเอง (Motivating Oneself )
– การเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
– ทักษะทางสังคม (Social Skills)
4. สู่ความสำเร็จและมีความสุขกับการทำงาน ด้วย Positive Thinking & EQ.

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย และกรณีศึกษา
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม /เกมส์ประกอบการอบรม
3. การระดมความคิดเห็น / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
4. Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
5. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ


ดูวันจัดอบรม Public Training ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน…Click