หลักสูตรอบรม การทดสอบชิ้นงานพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
(Polymers Testing in Automotive Industry)

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
ปัจจุบันชิ้นส่วนพลาสติกเข้ามามีบทบาทในอุสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น ส่วนประกอบเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว จะต้องนำชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้นมาทำการทดสอบตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งชิ้นงานแต่ละชิ้นผลิตมาจากแหล่งผลิตที่แตกต่างกัน ผลที่ได้จากการขึ้นรูปของชิ้นงาน จะได้ตามมาตรฐานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดรวมไปถึงส่วนผสมทางเคมีของชิ้นงานแต่ละชิ้น ดังนั้นเพื่อลดความผิดพลาดจากการกระบวนการผลิตแล้วนำไปสู่การผลิตชิ้นงาน และนำไปใช้งาน ผู้ผลิตต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการทดสอบชิ้นงานประเภทพอลิเมอร์ หรือ พลาสติก เพื่อให้ชิ้นงานที่ผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นมาของพอลิเมอร์, พลาสติก
2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก การทดสอบสารปนเปื้อนในชิ้นส่วนพลาสติก
3. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการทดสอบพอลิเมอร์, พลาสติก ในอุตสาหกรรมยานยนต์

หัวข้อการฝึกอบรม
ประวัติความเป็นมาของพลาสติก, พอลิเมอร์
กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก
– สีผงพลาสติก
– สีเม็ดเข้มข้นมาสเตอร์แบทซ์
– สีเม็ดสำเร็จรูปคอมปาวด์
– สีพิเศษ
– เม็ดล้างเครื่อง
– สารเติมแต่ง
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์
ประเภทการใช้งาน
– เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
– เทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting)
การทดสอบชิ้นส่วนพอลิเมอร์, พลาสติกทางกายภาพ
– หัวข้อทดสอบ 13 หัวข้อ
การทดสอบสารปนเปื้อนในชิ้นส่วนพอลิเมอร์, พลาสติก
พลาสติกและสิ่งแวดล้อม (รีไซเคิล)
– การรีไซเคิลแบบปฐมภูมิ
– การรีไซเคิลแบบทุติยภูมิ
– การรีไซเคิลเชิงกล
– การปรับปรุงโดยวิธีทางเคมี
– การหลอมอัดฉีดร่วม
– การรีไซเคิลแบบตติยภูมิ
– การรีไซเคิลทางเคมี
– การรีไซเคิลทางความร้อน
– การรีไซเคิลแบบจตุภูมิ
ประเภทของพลาสติกที่ย่อยสลายได้
– พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ
– การใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
พลาสติกสำหรับยานยนต์
– Exterior Part (ชิ้นส่วนภายนอก)
– Interior Part (ชิ้นส่วนภายใน)
– Power-Train Room Part (ชิ้นส่วนเครื่องยนต์, ชุดเกียร์)

ลักษณะการอบรม :
โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง
2. ทำ Workshop กิจกรรมกลุ่ม

 


บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training 

หลักสูตรอบรม In-House Training สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0-27895644 กด 1 , 095-3691591
โทรสาร 0-29030080 ต่อ 1724
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com