อบรมหลักสูตร การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อเข้าใจ ความสาคัญและประโยชน์ของ การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
 2. เพื่อให้มีความเข้าใจกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และวิธีการเชื่อมโยงมาใช้ในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
 3. เพื่อทราบ เทคนิค แนวคิด หลักการ กระบวนการของ การวางแผนงาน และการติดตามงาน
 4. เพื่อเข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการวางแผนงาน และ การติดตามงาน
 5. เพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มโอกาสที่งานจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
 6. เพื่อทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีศักยภาพมากขึ้น
 7. เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

หัวข้อการอบรม

 1. สร้างระบบความคิดให้ถูกต้อง เกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน
  • วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) การดูแนวโน้มเหตุการณ์ที่จะเกิดซ้ำ
  • ความเป็นเหตุและผล (Causal loop) ระบบความคิดเพื่อการวางแผนการทำงาน
 2. การวางแผนการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ | Effective Work Planning
  • กระบวนการและวิธีการวางแผนการทำงาน
  • การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
 3. เครื่องมือในการวางแผนการทำงาน
  • ตารางการวางแผนทำงาน รายปี
  • ตารางการวางแผนทำงาน รายเดือน
  • ตารางการวางแผนทำงาน รายสัปดาห์ และรายวัน
 4. ทักษะและเทคนิคการติดตามงานให้สัมฤทธิ์ผล
  • ทักษะและความเข้าใจในหลักการของการติดตามงาน
  • วิธีการ ประเภทและ กระบวนการของ การติดตามงาน
  • การทำบันทึกเพื่อช่วยในการติดตามงาน
  • การควบคุมการปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์
  • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและการสื่อสารเชิงบวกในการติดตามงาน
  • การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการติดตามงานเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

รูปแบบการอบรม :

 1. บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
 2. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม / Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง