หลักสูตรอบรม ศิลปะการพูด การสื่อสาร เพื่อการโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่ดีในการพูดและการสื่อสาร
2. เพื่อเพิ่มพูน ทักษะและศิลปะในการพูดและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ทราบพื้นฐานจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน
4. เพื่อให้ทราบเทคนิคในการโน้มน้าวใจคนผ่านการพูดและการสื่อสารที่ดี
5. เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น พูดอย่างมีวาทศิลป์ และสามารถโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล
6. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานให้สำเร็จผลประโยชน์

หัวข้อการอบรม
1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– ความหมายของการสื่อสาร
– สัมพันธภาพกับการสื่อสาร
– ศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. เทคนิคการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี
– กลยุทธ์สร้างบรรยากาศที่ดีในการถ่ายทอด
– กลยุทธ์การกระตุ้นคนฟัง
– กลยุทธ์ในการตอบคำถาม
– ศิลปะในการสนทนา
3. ศิลปะการพูด (Art of Speech)
– ความสำคัญของการพูด
– ข้อผิดพลาด ที่ทำให้การพูดไม่ได้ผล
– ข้อควรระวังการพูด
– ปัจจัยที่ช่วยให้การพูดมีประสิทธิภาพ
4. ศิลปะการพูด การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล
– เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของคนและความแตกต่างของคน
– จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจคน
– เทคนิคการโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล
– ข้อควรระวัง และเทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
– ชมวีดีทัศน์
– กิจกรรมภาคปฎิบัติและการทำ Workshop