หลักสูตรอบรม มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพหัวหน้างานรุ่นใหม่

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
หัวหน้างานที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้นั้น ไม่เพียงแต่มีความเก่งเชี่ยวชาญเฉพาะในตัวงานเท่านั้น แต่หัวหน้างานนั้นจะต้องสามารถสร้างสรรค์คุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์และการมีบุคลิกภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวเอง เพื่อสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในงานที่ตนทำ ในหมู่คณะขององค์กร สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทให้กับการทำงาน ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับเพื่อนร่วมงานในฝ่ายต่างๆ และยังสามารถสร้างความน่าความเชื่อถือและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจของการเป็นผู้นำรุ่นใหม่
2. เพื่อเสริมความพร้อมทางด้านมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่
3. เพื่อให้เกิดความรัก เชื่อถือ และไว้วางใจจากผู้อื่น อันจะทำให้งานได้รับความร่วมมือและสำเร็จผล
4. เพื่อประยุกต์ใช้ในหลักการบริหารงาน บริหารคนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นสุดยอดผู้นำในองค์กร

หัวข้ออบรม
1. อุ่นเครื่อง : หัวหน้างานยุคใหม่
– เทคนิคการสร้างวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจ
– ลักษณะหัวน้างานที่มีประสิทธิภาพ
– เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำตามสถานการณ์
2. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
– ทักษะการสื่อสารกับฝ่ายต่างๆภายในองค์กร
– เทคนิคการเป็นผู้ฟังที่ดี
– ศิลปะการพูดเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและสัมฤทธิ์ผล
3. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับหัวหน้างาน
– เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำ
– เทคนิคการได้มาซึ่งความมั่นใจตัวเอง
– ศิลปะการครองใจคน และจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง
– เทคนิคการพูด การใช้เสียง และภาษากายให้มีพลังจูงใจผู้คน
4. เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างมิตร
– ศิลปะการเข้าถึงบุคคลเพื่อสร้างความคิดร่วม
– หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา
– เทคนิควิธีจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามความคิดของเรา
– ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
2. ชมวีดีทัศน์
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง การปฏิบัติจริง