หลักสูตรอบรม มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จ
Human Relations & Personality Development

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญ
บุคลากรในภาคธุรกิจในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีควบคู่ไปกับการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเพราะการมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นการสร้างความประทับใจให้ทั้งแก่บุคคลรอบข้างและผู้ที่มาติดต่อตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบเห็น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายที่ดูดี เหมาะสม ท่วงท่าที่ดูสง่า การพูดจาที่น่าเชื่อถือ มีมิตรไมตรีที่ดี ซึ่งจะทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้คนที่ได้พบเห็น และยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาให้มีความโดดเด่นทั้งทางด้านมนุษย์สัมพันธ์และการมีบุคลิกภาพที่ดี
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติได้จริง
3. เพื่อให้เกิดความรักใคร่ เชื่อถือ ไว้วางใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นในการทำงาน
4. เพื่อพัฒนาจุดเด่นและแก้ไขจุดด้อยในด้านมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพของตนเอง
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอิริยาบถที่ถูกต้อง ทั้งการยืน การเดิน และการนั่ง
6. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร

หัวข้อการอบรม
1. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อความสัมฤทธิ์ผล
– ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ และทฤษฏีการสร้างมนุษยสัมพันธ์
– เทคนิคสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
– เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างมิตร
– ศิลปะการเข้าถึงบุคคลเพื่อสร้างความคิดร่วม
– หลักการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
– องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ และวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– เทคนิควิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่นในทางที่ดี
– เทคนิคกลายเป็นคนเจ้าเสน่ห์แบบ 360 องศา
– วิธีจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามความคิดของเรา
2. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับคนทำงาน
– การเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภายในและภายนอก
– เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพแบบ อัจฉริยะ 
– องค์ประกอบของบุคลิกภาพ 
– วิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพขั้นพื้นฐาน และวิธีจัดการกับอารมณ์ที่มีผลต่อบุคลิกภาพ
– หลักการใช้ภาษาพูดและภาษากายให้มีประสิทธิภาพ
– องค์ประกอบของบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
– ลักษณะบุคลิกภาพของผู้ที่ประสบความสำเร็จ
3. กิจกรรมภาคปฎิบัติและทำ Workshop

บริการรับจัดอบรมภายในองค์กร In-House Training 

หลักสูตรอบรม In-House Training สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  และ 095-3691591 095-9616642
E-mail1 :  vickktraining@gmail.com
E-mail2 :  info@vickktraining.com