อบรม หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพ | เสริมภาพลักษณ์เพื่อความสำเร็จ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

วัตถุประสงค์การอบรม
1.  เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับตนเอง และสร้างความเชื่อถือให้กับผู้อื่น
2.  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นสู่สายตาแก่บุคคลภายนอกที่ได้พบเห็น
3.  เพื่อแต่งเติมเสริมบุคลิกภาพหัวหน้างาน ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน
4.  เพื่อเสริมสร้างจุดเด่นและลบจุดด้อยของตนเอง
5.  เพื่อรู้มารยาท การวางตัวในสังคม และรู้หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ
6.  เพื่อเสริมความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่
7.  เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารองค์กร

หัวข้อการอบรม
1. ปรับฐานสำคัญเพื่อเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่
– Attitude: ทัศนคติสร้างบุคลิก (Inner Beauty Personality)
– ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการสร้างความคิดเชิงบวก
– การสำรวจตัวเอง วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
– เทคนิคการสร้างวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจ
2. การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับหัวหน้างาน
– ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี
– แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก
– เทคนิคการแต่งกายให้ดูดี และข้อห้ามของการแต่งตัว
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการวางท่าทาง ยืน เดิน นั่ง
– การสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
– หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ
3. การจัดการกับตนเอง เพื่อบรรลุความน่าเชื่อถือ
– อำนาจของภาษากาย
– การสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมืออาชีพ
– วิธีจัดการกับอารมณ์ที่มีผลต่อบุคลิกภาพ
4. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
– เทคนิคการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจ
– เทคนิคการใช้คำพูดจากความคิดไปสู่ถ้อยคำ
– เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษา ท่าทาง สายตา และสีหน้า กิริยามารยาทในการสื่อสาร
– ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารที่เกิดจากบุคลิกภาพของตัวเรา