หลักสูตรการอบรม PDPA Implementation : การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคขั้นตอนปฏิบัติ

Public Training Online: อบรมวันที่ 6 สิงหาคม 2567  เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย อ.ดร.วชิระ  ชนะบุตร  และ/หรือ อ.ดร.สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

หลักการความสำคัญ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยในกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นี้ จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างมาก
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลของพนักงาน ข้อมูลของลูกค้า หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต จะส่งผลกระทบกับการชดเชยค่าสินไหมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะการดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ในภาคขั้นตอนปฏิบัติ (PDPA Implementation) จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการดำเนินงาน และการดำเนินธุรกรรมขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบความสำคัญและหลักการสำคัญในการปฏิบัติเพื่อความสอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ในภาคขั้นตอนปฏิบัติ (PDPA Implementation)
3. นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ดำเนินการ Implement PDPA สำหรับองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หัวข้อการอบรม
1. สรุป สาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
– หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– นิยามศัพท์ต่างๆ ใน พ.ร.บ. นี้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอ่อนไหว หลักการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ข้อมูล หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล
– สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ Implement PDPA ในองค์กร
– ความรับผิดทางแพ่ง ความรับผิดทางอาญา โทษทางปกครอง และค่าสินไหม ค่าปรับต่างๆ
2. การเตรียมการก่อน Implement PDPA ในงาน
3. ขั้นตอนปฏิบัติการ Implement PDPA ในองค์กร
3.1 การจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) แยกตามผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ ผู้รับจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
3.2 การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อ Implement PDPA , การแต่งตั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
3.3 การวิเคราะห์งานของทุกหน่วยงานในองค์กร การจัดทำรายการข้อมูล (Data Discovery) และกำหนดฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ฝึกปฏิบัติจาก Workshop
3.4 การจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผล (Record of Processing Activity – RoPA) : ฝึกปฏิบัติจาก Workshop
3.5. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ฝึกปฏิบัติจาก Workshop
3.5 การจัดทำวิธีปฏิบัติ /ระเบียบปฏิบัติ /แนวทางการปรับปรุงเอกสาร ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับ PDPA
3.6 การจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)
3.7 แนวทางการจัดทำวิธีการจัดการความยินยอม (Consent) และวิธีปฏิบัติในการจัดการกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4. แนวทางการจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล : Workshop
5. แนวทางการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
6. ถาม-ตอบปัญหา PDPA

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก ตัวอย่าง / กรณีศึกษา
• ฝึกปฏิบัติจาก Workshop / อภิปราย ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง
• ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยเข้าผ่านเวปบราวเซอร์   https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

  โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม

   สนใจหลักสูตร PDPA for Organization : การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562