หลักสูตรการอบรม PDPA for Personal Data Protection : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

(หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในองค์กร)

หลักการความสำคัญ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความ ว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยในกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นี้ จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างมาก
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลของพนักงาน ข้อมูลของลูกค้า หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต จะส่งผลกระทบกับการชดเชยค่าสินไหมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานในองค์กร ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562 : PDPA) จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการดำเนินงาน และการดำเนินธุรกรรมขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบความสำคัญและหลักการของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สร้างความตระหนักที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในผลของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อการบริหารจัดการงานของหน่วยงานในองค์กร และต่อการดำเนินงานขององค์กร
3. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในการทำงานให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หัวข้อการอบรม
1. อธิบายให้ความรู้ ความเข้าใจ สาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
– หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– นิยามศัพท์ต่างๆ ใน พ.ร.บ. นี้ แนวทางการดำเนินการ พ.ร.บ. นี้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอ่อนไหว หลักการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ข้อมูล หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล
– อธิบายรายละเอียด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานในองค์กร ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA for Personal Data Protection)
– ความรับผิดทางแพ่ง ความรับผิดทางอาญา โทษทางปกครอง และค่าสินไหม ค่าปรับต่าง ๆ
2. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบต่อการบริหารจัดการงานของหน่วยงานในองค์กร
3. สิ่งที่องค์กรต้องจัดทำให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4. การปรับตัวในการทำงานของบุคลากร ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. ถาม-ตอบปัญหา PDPA

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ ตัวอย่าง / กรณีศึกษา
• ถาม-ตอบ / อภิปราย ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง
• ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม