อบรมหลักสูตร กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ OUTBOUND INVESTMENT : LEGAL & TAX STRATEGIES
เจาะลึก ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้รอบรู้ทันก่อนการลงทุนในต่างประเทศ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน แบบคลาสปกติ / แบบออนไลน์ ผ่าน zoom เวลา 9.00 – 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความสำคัญหลักสูตรอบรม
หลักสูตรอบรมนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจกฎหมายและภาษีสำหรับผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจในหลากหลายมุมมองของการลงทุนในต่างประเทศเพื่อให้พร้อมสำหรับการขยายกิจการในอนาคต โดยแนวคิดหลักของการฝึกอบรมนี้คือการให้ความรู้ทั่วไปและเฉพาะเจาะจงด้านกฎหมายและภาษี ทั้งก่อนและหลังการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการนำประสบการณ์จริงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากกรณีตัวอย่างมาใช้ประกอบการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
1. จุดมุ่งหมายที่สำคัญในการขยายกิจการออกไปต่างประเทศ
2. พื้นฐานของ “รูปแบบการขยายการลงทุน” ในต่างประเทศ
3. “ลำดับขั้นของการจัดวางโครงสร้างองค์กร” ที่ควรจะเป็น
4. “ทางลัด” ในการขยายกิจการด้วยการ “ซื้อกิจการ” ในต่างประเทศ
5. การจัดวางโครงสร้างของ Holding Company
6. วิเคราะห์ในเชิงลึกกรณีศึกษาของบริษัทไทยรายสำคัญ
7. ข้อคิดทางกฎหมายที่สำคัญในการจัดวาง “โครงสร้างกิจการ” ในต่างประเทศ
8. การ”วางแผนด้านบุคลากร” ที่จะรับผิดชอบงานในต่างประเทศ
9. “ข้อจำกัดจากการถือครองกรรมสิทธิ์” ในทรัพย์สินต่างประเทศ
10. ข้อห้ามในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศและใบอนุญาตทางการค้า
11. การเตรียมพร้อมด้าน “ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
12. การบริหารความเสี่ยงจากกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
13. ข้อควรคำนึง “ด้านบุคลากร” เริ่มตั้งแต่ “ลักษณะงาน” ที่แตกต่างของงานในประเทศกับงานต่างประเทศ
14. สัญญาจ้างแบบ “สองทาง” และสัญญา “จัดส่งพนักงาน” การนับอายุงานต่อเนื่อง
15. การวางแผน”ค่าชดเชย” “ผลประโยชน์พนักงาน” และ “สิ่งจูงใจ” พนักงาน
16. “การบริหารภาษี” ให้มีความเป็นธรรมแก่พนักงานที่รับผิดชอบงานในต่างประเทศ
17. คดีตัวอย่างของกิจการไทยที่ส่งพนักงานไปทำงานในต่างประเทศ
18. ประเด็น “ภาษี” ก่อน/หลังการลงทุนต่างประเทศระดับบริษัทและระดับพนักงาน
19. วิเคราะห์ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ทางภาษีจาก “ค่าบริการ” ระหว่างบริษัทในเครือ
20. กลยุทธ์การวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ใน “การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ”
21. การวางแผนการนำ “เงินปันผล” กลับเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีในไทย
22. กลยุทธ์การ “กักเก็บกำไร” ไว้ในต่างประเทศ กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ
23. “มาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษี”ของต่างประเทศผลกระทบต่อ “ธุรกรรมข้ามชาติ”
24. การตั้ง”สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ” (IHQ) “บริษัทการค้าระหว่างประเทศ” (ITC)
25. การตั้ง”สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค” (Regional Operating Headquarter – ROH)

รูปแบบการอบรม
• บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
• เพิ่มพูนประสบการณ์จากตัวอย่าง / กรณีศึกษา ประยุกต์สู่การทำงานจริง
• ถาม ตอบ ทุกปัญหา
• ให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม