อบรม หลักสูตร สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสําเร็จ 

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เข้าอบรมด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร ให้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีต่อความสำเร็จของเป้าหมายองค์กร
2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคีในองค์กร
3. เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร งานที่ทำ ตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
4. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
5. เพื่อให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานอยู่เสมอ
6. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์
7. เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติงาน

หัวข้อการอบรม
1. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร Organization Awareness
• อุ่นเครื่อง : ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
• สร้างจิตสำนึกรัก และผูกพันองค์กร
• สร้างจิตสำนึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
• กิจกรรมละลายพฤติกรรม
2. เสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน พัฒนาตน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จ
• เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
• การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
• เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง
• การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยตัวคุณเอง
• เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
• เทคนิคการคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
• กิจกรรม workshop / การระดมความคิดเห็น
3. พลังแห่งการคิดเชิงบวก
• ความคิดเชิงบวกกับการทำงานในองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และการสร้างความคิดเชิงบวก
 ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
 ทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น
 ทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ
• ยุทธวิธีเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
• กิจกรรม workshop / การระดมความคิดเห็น
4. พลังแห่งการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
• ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
• ร่วมสร้างทีมและองค์กร ให้เข้มแข็ง
• ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข
• เทคนิคการพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง
• กิจกรรม workshop / การระดมความคิดเห็น
5. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ
• สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม (องค์กร) สู่ความสำเร็จ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– กิมกรรมทำงานเป็นทีม ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง