อบรมหลักสูตร เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)

Public Training Online: อบรมวันที่  3 เมษายน 2566 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญ
การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำในทุกด้าน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ การที่จะทำให้พนักงานมีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามหน้าที่ จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ และประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้โดยตรง  เรียกว่า  การสอนงาน  ซึ่งหน้าที่นี้เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บังคับบัญชา ที่จะต้องสอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่ และมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมาย
การสอนงานโดยเทคนิค OJT  (On the Job Training) เป็นวิธีที่ใช้ฝึกอบรมกันมาช้านานและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่ หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ การฝึกอบรมโดยวิธีนี้จะให้ความสำเร็จสูง ทั้งนี้ เพราะผู้เข้ารับการฝึกมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติงานจากสภาพที่เป็นจริง มีครูฝึก (Trainer) หรือพี่เลี้ยง (Coach) คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานพร้อมการฝึกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จของการฝึกอบรมจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับครูฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกสอนพนักงาน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training)  เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ และเป็นแนวทางในการสอนงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน และความสำคัญของการเป็นผู้สอนงานที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training)  อย่างถูกต้อง มีแผนการสอนงานที่ชัดเจน อันจะทำให้การสอนงาน เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เทคนิคต่างๆในการสอนงาน สามารถนำมาใช้ได้จริงในการสอนงานรวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถูกสอนงานเพื่อให้การสอนงานนั้นสำเร็จประโยชน์

หัวข้อการอบรม
1. บทบาทหน้าที่หัวหน้างาน /ผู้สอนงาน ยุคใหม่
2. ความสำคัญของการสอนงานแบบ OJT. (On the Job Training)
3. จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
4. บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการสอนงานแบบ OJT
5. กระบวนการสอนงานแบบ OJT และแผนการสอนงาน
6. การวิเคราะห์บุคลิกภาพผู้เรียน เพื่อการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
7. การประเมินผลการสอนงาน OJT
8. การวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
9. เทคนิคการสื่อสารในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
10. การให้คำเสนอแนะและกำหนดแนวทางร่วมกัน ด้วยการเป็นที่ปรึกษา การโค้ช และการเป็นพี่เลี้ยง
11. Tips & Techniques สู่การเป็นผู้สอนงานระดับมืออาชีพ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชมวีดีทัศน์ ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานจริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมจัดส่งให้ทางอีเมล หรือทางไลน์ก่อนวันอบรม
2. วุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางไปรษณีย์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

 ⇒   โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

    สำรองที่นั่งอบรม