อบรม เทคนิคการจัดทำปฐมนิเทศ แผนการทดลองงาน ระบบพี่เลี้ยง และการดูแลจูงใจพนักงานใหม่

Public Training Online: อบรมวันที่  12 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00- 16.00 น.
วิทยากรอบรม โดย  อ.ดร.สวนีย์  อ่อนสุวรรณ์

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

กำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

หลักการความสำคัญ
เมื่อองค์กรได้สรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการแล้ว ลำดับต่อไปเป็นช่วงเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน ในช่วงนี้มีความสำคัญมากโดยจะทำอย่างไรให้พนักงานใหม่ปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็วและเกิดความประทับใจนับตั้งแต่วันเริ่มงานวันแรก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความรักความผูกพันต่อหน่วยงานต้นสังกัด และต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรควรจัดทำปฐมนิเทศ และระบบพี่เลี้ยงในการดูแลจูงใจพนักงานใหม่
การคอยช่วยเหลือเอาใจใส่ ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการวางแผนการทดลองงานและการสอนงาน จะทำให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และทำงานอยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน ลดปัญหาการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ หลักสูตรนี้ จะช่วยให้บุคลากรเกิดความความประทับใจตั้งแต่แรกที่เริ่มงาน รู้สึกประทับใจและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมจะก้าวไปด้วยกันกับองค์กร และเพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำปฐมนิเทศ แผนการทดลองงานผ่านการสอนงาน และระบบพี่เลี้ยง เพื่อการดูแลจูงใจพนักงานใหม่
2. มีเทคนิคและการใช้งานเครื่องมือ(Tools) ต่างๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดทำปฐมนิเทศ แผนการทดลองงานผ่านการสอนงาน และระบบพี่เลี้ยง
3. มีทักษะในการจัดทำปฐมนิเทศ แผนการทดลองงานผ่านการสอนงาน และระบบพี่เลี้ยง นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop

หัวข้อการอบรม
1. ความสำคัญของการเตรียมแผนรองรับพนักงานใหม่ ให้เกิดความอบอุ่นและความประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน
2. การจัดทำปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่เกิดความผูกพันต่อองค์กร และผู้เกี่ยวข้องในการปฐมนิเทศ
3. การออกแบบโครงการปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่มีความผูกพันต่อองค์กร
4. การประเมินผลโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
5. การวางแผนการทดลองงาน ของพนักงานใหม่
• บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการสอนงาน
• การจัดทำแผนการสอนงาน และแบบฟอร์มต่างๆ
• กระบวนการสอนงาน และแบบฟอร์มต่างๆ
• เทคนิคการสอนงาน ของผู้สอนงาน
• การประเมินผลการสอนงาน
6. การจัดทำระบบพี่เลี้ยง ของพนักงานใหม่
• ความสำคัญของพี่เลี้ยง และการเป็นพี่เลี้ยงแล้วดีอย่างไร
• บทบาทและหน้าที่ของพี่เลี้ยงแบบมืออาชีพ
• การสร้างบุคลากรให้เป็นพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
• การประเมินผลระบบพี่เลี้ยง
7. การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ของพนักงานใหม่
• การสำรวจความผูกพันของพนักงานใหม่ต่อองค์กร อย่างง่าย
• การจัดทำแผนสร้างความผูกพันของพนักงานใหม่ต่อองค์กร
• ตัวอย่างและรูปแบบการดำเนินกิจกรรมสร้างความผูกพัน
• การประเมินผลความผูกพันของพนักงานใหม่ต่อองค์กร

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา
2. ละลายพฤติกรรม / การระดมความคิดเห็น / แลกเปลี่ยนความคิด
3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป  https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

  • อัตราค่าอบรมปกติ
    อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)
  • กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
    รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
    อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมจัดส่งให้ทางอีเมล หรือทางไลน์ก่อนวันอบรม
2. วุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางไปรษณีย์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา
1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด หรือ BUNNE BUSINESSION CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
=> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี  เลขที่บัญชี 109-243809-5
=> ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9

2. ส่ง Pay in ไปที่ info@vickktraining.com หรือ vickktraining@gmail.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812  สำนักงานใหญ่
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด  17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล  ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 02-7895644  095-3691591   095-9616642

Line ID :  @vickktraining
E-mail :  vickktraining@gmail.com

โบร์ชัวร์หลักสูตรอบรม & ใบสมัครอบรม

สำรองที่นั่งอบรม