Picture11-01

หลักสูตรอบรม การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักขายมือทองที่องค์กรต้องการ
2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
3. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างความคิดเชิงบวก เพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
4. เพื่อให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
6. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองในการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้า อันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพนักขาย

หัวข้อการอบรม 
1. อุ่นเครื่อง : นักขายมือทองที่องค์กรต้องการ
– คุณสมบัตินักขายมืออาชีพ
– บันไดสู่ความสำเร็จของอาชีพขาย
– ปัจจัยแห่งความล้มเหลว
– นักขายที่ลูกค้าและองค์กรไม่ปรารถนา
– องค์ประกอบในตัวพนักงานขายที่จะสร้างความสำเร็จ
2. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
– การมอง และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
– เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร
– การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
– ความคิดเชิงบวกกับการทำงานในอาชีพนักขาย
– ความคิดเชิงบวก กุญแจแห่งความสำเร็จ
– เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน
– เทคนิคการคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. เสริมสร้างเสน่ห์ให้ตนเองด้วยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า
– การเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลิกภายในและภายนอก
– มนุษย์สัมพันธ์ – หลักการดูแลและสร้างสัมพันธ์ด้วยหัวใจ
– จิตวิทยาในการพูด การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจ
– สัญญาณอันตราย! ตัวชี้วัดความไม่พึงพอใจของลูกค้า

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา
2. การระดมความคิดเห็น / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนความคิด
3. Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ