อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ดูตารางวันจัดอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย ..Click

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมพร้อมที่จะเป็นพนักงานที่องค์กรต้องการ
2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
3. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
4. เพื่อให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน,การใช้ชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข
6. เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

หัวข้ออบรม
1. อุ่นเครื่อง…ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์
– การมอง และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
– เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร
2. ความคิดเชิงบวกสู่การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
– ความสำคัญการสร้างแรงจูงใจ
– ความคิดเชิงบวกสู่การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
– ความคิดเชิงบวก กุญแจแห่งความสำเร็จ
– เทคนิคการตรวจสอบความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน
3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
– การสำรวจตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
– เทคนิคการส่งเสริมให้ใช้จินตนาการตนเอง
– การสร้างแรงจูงใจด้วยตัวคุณเอง
– วิธีการสร้างแนวคิดใหม่
– เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
– เทคนิคการคิดและทำเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
– สัญญาณอันตราย! และตัวชี้วัดความสำเร็จ

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชวนคุย กรณีศึกษา
2. ละลายพฤติกรรม / การระดมความคิดเห็น / แลกเปลี่ยนความคิด
3. กิจกรรม workshop / การนำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
4. สรุปประเด็นเชื่อมโยงสู่งานที่ทำ

ดูหลักสูตรอบรม ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย ..Click