อบรมหลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ นักขายมืออาชีพ

Negotiation and Persuasion Skills for Sales Professionals

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ความเป็นมาและหลักการ
การขายไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ต้องพึ่งพา การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว จากนักขาย ถึงแม้การขายในปัจจุบันจะมีเครื่องมือ มีเทคโนโลยี หรือเทคนิคด้านอื่นๆเข้ามาช่วยก็ตาม แต่ทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว ก็ยังเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้  การจะนำเสนองานขาย เจรจาต่อรอง และโน้มน้าวใจได้ดี จำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ควบคู่ไปกับประสบการณ์ ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทำให้นักขายจำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนาตามให้ทัน

วัตถุประสงค์การอบรม
ให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจถึงการนำเสนองานขายที่ดี และการเจรจาโน้มน้าวแบบมืออาชีพ เพื่อให้สามารถจัดการกับการขายและสภาพการแข่งขันได้ ตลอดจนสร้างทักษะการเป็นนักบริหารงานขาย ที่ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ และต่อสู้ในสมรภูมิธุรกิจปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างเนื้อหาและหัวข้อการอบรม
1. หลุมพลางของนักขายมือทอง
– ความเข้าใจที่ผิดๆด้านการขาย
– การทำการบ้านที่ดี หัวใจความสำเร็จ
2. ทักษะนำเสนอขาย การเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวใจ อย่างมืออาชีพ
– การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนองานขาย
– เทคนิคการสร้างความประทับใจ
– การอ่านลูกค้า
– การเจรจาต่อรอง
3. ศาสตร์สมัยใหม่สำหรับการขาย
– สัจธรรมสำหรับการขาย
– การจัดการกับคำปฏิเสธ
– ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการฟัง
4. เครื่องมือสำหรับนักขายมืออาชีพ
– Sales Insight การมองทะลุระบบการขาย
– Sales and Account Management การขายกับการบริหารลูกค้า
– Marketing and Technology
– การใช้เครื่องมือทางการตลาดและเทคโนโลยี
– เทคนิคปิดการขายอย่างมืออาชีพ